0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH


WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

przez rolników indywidualnych po zmianie ustawy

z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego

 

1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

2. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Za gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza niż 1 ha.

3. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:

 • prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz
 • w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.

4. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

5. Uważa się, że osoba fizyczna:

1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:

 1. pracuje w tym gospodarstwie,
 2. podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w  tym gospodarstwie;

2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała:

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub
 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w  zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 3. wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy  w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub
 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż  rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

6. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:

 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej, lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze   członka spółdzielni produkcji rolnej, lub
 • odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

7. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

8. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Urszula Jóźwiak [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 15 czerwiec 2016 godz. 09:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 15 czerwiec 2016 godz. 09:10
Liczba odsłon:
  3282 od 15 czerwiec 2016 godz. 09:00  (średnio 2.12 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl