0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016 » Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego przy wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na budowę obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Łaźniki


OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

zawiadamiając strony postępowania

 

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Bartosza Kołaczyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich  przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianie w zakresie obsad w istniejących obiektach inwentarskich na terenie działki nr ewidencyjny 420 w Łaźnikach, gmina Zduny powiat łowicki województwo łódzkie

  1. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej cyt. ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

Z aktami sprawy oraz zebranymi dowodami strona postępowania może zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zduny pok. nr 7. w godz. pracy urzędu.

 

  1. Ewentualne uwagi i wnioski strona może złożyć do dnia 4 kwietnia 2016 roku, w Urzędzie Gminy Zduny pok. nr 15 (sekretariat) w godz. pracy urzędu.

 

                                                                                                      Wójt

                                                                            /-/  Jarosław Kwiatkowski

                                                      

 

Zduny, dn. 15 marca 2016 rok

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 15 marzec 2016 godz. 15:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 15 marzec 2016 godz. 15:02
Liczba odsłon:
  3003 od 15 marzec 2016 godz. 15:00  (średnio 2.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl