0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2016r. » Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016


Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

 

W dniach od 22 października – 6 listopada br. odbędą się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok.

 

Na podstawie uchwały Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Zduny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 316, poz. 2685),

Wójt Gminy Zduny zaprasza

 

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu programu współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 będącego załącznikiem do projektu uchwały Rady Gminy Zduny.


 Projekt Programu

Program współpracy Gminy Zduny z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę samorządu Gminy z III sektorem.

Dokument ten jest uchwalany przez Radę Gminy Zduny i winien być poddany szerokim konsultacjom, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe.

W konsultowanym dokumencie zadania publiczne przewidziane do realizacji zostały zdefiniowane na podstawie faktycznej realizacji zadań w roku 2015 z uwzględnieniem zadań priorytetowych. Program na rok 2016 precyzuje również zasady pracy komisji konkursowych powoływanych przez Wójta Zduny w celu oceny pod względem formalnym i merytorycznym ofert składanych na realizację zadań publicznych.

Termin konsultacji

od dnia 22 października 2015 r. do dnia 6 listopada 2015 roku.

 

Forma konsultacji społecznych

Treść projektu uchwały - Programu na rok 2016 i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zduny.

Uwagi do projektu Programu można zgłosić:

  1. wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2015 roku na:
  • adres poczty elektronicznej gminazduny@poczta.onet.pl
  • numer faksu 46 838 74 23,
  • bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Zduny.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, poz. 1333 i poz. 1339) oraz uchwała Nr XXXVI/214/10 Rady Gminy Zduny z dnia 29 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 316, poz. 2685).

Projekt programu

Formularz do zgłaszania uwag

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 22 październik 2015 godz. 13:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 22 październik 2015 godz. 13:47
Liczba odsłon:
  2858 od 22 październik 2015 godz. 13:45  (średnio 1.94 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl