0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
POMOC SPOŁECZNA » Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+


Informacje ogólne :

 • 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu
 • Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego
 • W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu

Jeżeli wniosek złożony zostanie  po 01.07.2016r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio – dotyczy osób, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie oraz nie nabyły prawa do zasiłku rodzinnego:

 1. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
 1. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn.zm.),
 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 4. umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 5. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 1. dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 2. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 3. dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 4. Kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.);
 5. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;

 

 1. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 2. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 3. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 

Oświadczenie członka rodziny o osiągniętych dochodach

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego sie na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

 

Informator I

Informator II

 

Więcej na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach: http://gopszduny.naszops.pl/

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Urbańska [Kierownik GOPS w Zdunach]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 4 marzec 2016 godz. 14:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 22 czerwiec 2017 godz. 12:03
Liczba odsłon:
  3321 od 4 marzec 2016 godz. 14:25  (średnio 2.11 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl