0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Samodzielne Stanowisko

do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Podinspektor mgr Robert Guzek, pokój nr 7, tel. 838-75-78

1. Do zadań stanowiska d/s Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą sprawy  z zakresu rolnictwa , ochrony środowiska, utrzymania porządku i czystości, zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, spisów i badań statystycznych, a w szczególności : 

1) ochrona i kształtowanie  środowiska, .

2)      ochrona przyrody w tym wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,

3)      realizacja zadań gminy w zakresie łowiectwa,

4)      utrzymanie czystości i porządku w gminie,

5)      realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie wydawania zezwoleń na uprawę maku i kontroli przestrzegania przepisów w tym względzie,

6)      wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy Prawo wodne,

7)      przygotowywanie opinii wymaganych przy wydawaniu koncesji zgodnie z prawem geologicznym i górniczym,

8)      realizacja ustawy o odpadach,

9)      postępowanie w celu udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

10)  wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,

11)  bieżąca realizacja uchwał organów gminy w zakresie ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku w gminie,

12)  zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

13)  współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt oraz usuwania zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie gminy,

14)  nadzór nad bieżącym utrzymaniem i eksploatacją urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę, współpraca ze służbami dozoru technicznego i SANEPID-em,

15)  nadzór nad konserwatorami wodociągów w zakresie ewidencjonowania rozbioru wody, eksploatacji studni głębinowych, sprawności sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody,

16)  podejmowanie działań w celu sprawnego usuwania awarii i zapewniania ciągłości dostaw wody,

17)   aktualizowanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór  wód podziemnych,

18)   sporządzanie okresowych analiz, zestawień porównawczych oraz obowiązującej sprawozdawczości z zakresu eksploatacji wodociągów gminnych,

19)  prowadzenie spraw z wiązanych ze spisami powszechnymi w tym : rolnym, ludności i mieszkań oraz współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie obowiązkowych badań statystycznych.

2.  Do zadań  stanowiska ds.  Rolnictwa i Ochrony Środowiska należą również sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy, a w szczególności :

1)      zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń, środków alarmowania i łączności, wyposażenie w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, odzież specjalną i umundurowanie, środków transportowych i materiałów do akcji ratowniczych i ćwiczeń,

2)      współpraca z Gminnym Komendantem Związku OSP, Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP i zarządami ochotniczych straży pożarnych oraz Komendą Powiatową PSP w Łowiczu w zakresie realizacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego gminy,

3)      prowadzenie dokumentacji udziału członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach gaśniczych i szkoleniach, w zakresie niezbędnym do wyliczenia należnego ekwiwalentu

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 2 wrzesień 2005 godz. 14:10
Liczba odsłon:
  7904 od 19 styczeń 2005 godz. 15:29  (średnio 2.12 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl