0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Biuro Rady


Biuro Rady

Podinspektor mgr Katarzyna Ginalska,

pokój nr 14, tel. 838-74-26,wew.22

1. Do zadań biura Rady Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji oraz prowadzenie zadań dotyczących informacji publicznej w tym redakcja biuletynu informacji publicznej, a w szczególności :

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji   oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,

3) przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu-korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy  Rady i jej komisji  

 5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń komisji, spotkań i zebrań organizowanych przez Radę Gminy,

 6) sporządzanie protokołów z sesji Rady i posiedzeń komisji,

7) prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy   oraz innej dokumentacji pracy Rady i jej komisji,

8) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta jako organu gminy, 

9) ewidencjonowanie udziału radnych w sesjach,

10) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi,

11) wykonywanie zadań związanych z wyborami sołtysów,

12) wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa, Sejmu i Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego, Izby Rolniczej oraz referendów ,

13) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wyborów ławników,

14) udzielanie informacji publicznej z zakresu działalności organów gminy a w szczególności   bieżące publikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej,

15) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji, dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie  Biuletynu,

16) prowadzenie spraw związanych z placówkami kultury m.in.spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia placówek kultury, nadawania im statutów, oraz zapewnienia placówkom kultury właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania placówek kultury,

17) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury,

18) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia.

           2. w zakresie transportu oświaty :

1) prowadzenie ewidencji i pełnej dokumentacji technicznej środków transportowych będących w posiadaniu gminy,

2) wystawianie, ewidencjonowanie , weryfikowanie kart drogowych,

3) prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców,

4) dysponowanie środkami transportu i wynajmowanie zgodnie z poleceniem Wójta, rozliczanie należności za wynajem środków transportowych przez podmioty zewnętrzne

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 14 listopad 2016 godz. 12:17
Liczba odsłon:
  8353 od 19 styczeń 2005 godz. 15:41  (średnio 2.18 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl