0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Samodzielne stanowiska pracy » Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji


Samodzielne Stanowisko

do Spraw Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Podinspektor Artur Więcławski, pokój nr 10, tel. 838-75-90

Do zadań stanowiska d/s Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji należą sprawy z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej,   inwestycji gminnych oraz sprawy związane z zarządzaniem drogami gminnymi, w szczególności    :

1) przygotowywanie materiałów do opracowania dokumentów planistycznych gminy,

2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

3)prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania odpisów i wyrysów,

5) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,

7) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

8) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

9) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zagospodarowania terenu,

10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy,

11)rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu,  wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

12) prowadzenie spraw nazewnictwa ulic i placów oraz nadawania numeracji nieruchomościom,

13) prowadzenie książek obiektów budowlanych będących w zarządzie gminy,

14) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

15) prowadzenie spraw dotyczących budowy, modernizacji , remontów i bieżącej eksploatacji dróg i chodników oraz ich oznakowania i oświetlenia,

16) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

17) współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,

18) prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego

a)      nadzorowanie eksploatacji i konserwacji urządzeń oświetleniowych

b)      planowanie potrzeb modernizacji lub budowy oświetlenia ulicznego

19) przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji gminnych a w szczególności :

a)      prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w tym organizowanie przetargów w celu uzyskania odpowiedniego wykonawcy do realizacji określonego rodzaju inwestycji,

b)      sprawdzanie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w odbiorze wykonanych robót inwestycyjnych lub remontowych, a także rozliczanie zrealizowanych inwestycji pod względem finansowym i współdziałanie z Referatem Finansowym w zakresie prowadzonych i zakończonych inwestycji.

20) tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,

21) sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej i grobami poległych.

 Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2005 godz. 15:22
Liczba odsłon:
  8062 od 19 styczeń 2005 godz. 15:22  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl