0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Urząd Stanu Cywilnego » Akt urodzenia


·                     Właściwość organów

1.             Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na jego miejsce urodzenia.

2.             Jeżeli dziecko urodziło się na polskim statku morskim lub powietrznym, takie zdarzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.

3.             Jeżeli żadne z rodziców dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, na terenie którego nastąpiło urodzenie dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

·                     Osoby zobowiązane do zgłoszenia urodzenia dziecka

 

1.             Ojciec dziecka;

2.             Matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala;

3.             Inna osoba obecna przy porodzie;

4.             Lekarz albo położna;

5.             Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia obowiązany jest ten zakład.

·                     Dokumenty konieczne do sporządzenia aktu urodzenia

 

1.             Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej.

2.             Skrócony odpis aktu małżeństwa, jeżeli rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim.

3.             Skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka – jeżeli matka dziecka jest odpowiednio: panną, rozwódką lub wdową.

Do sporządzenia aktu urodzenia dziecka nie przedkłada się odpisów aktów stanu cywilnego, o których mowa w punktach 2 i 3, jeśli akty te zostały sporządzone w tym samym urzędzie stanu cywilnego.

Po sporządzeniu aktu urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego - na wniosek osoby zgłaszającej urodzenie - wydaje 3 bezpłatne odpisy skrócone aktu urodzenia.

 

·                     Wybór imienia (imion) dla dziecka

Zgłaszając urodzenie dziecka rodzice wybierają dla dziecka imię (imiona). Wybór imienia jest atrybutem władzy rodzicielskiej i podlega jedynie następującym ograniczeniom przewidzianym przez przepisy prawa:

 

1.             Nie jest dopuszczalne nadanie dziecku więcej niż dwóch imion.

2.             Nie jest dopuszczalne nadanie dziecku:

a.              imienia ośmieszającego

b.             imienia nieprzyzwoitego

c.              imienia w formie zdrobniałej

d.             imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka.

Jeżeli przy sporządzeniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion), kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych.

Rodzice mogą - w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia - złożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

·                     Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa jest jedną z form ustalenia ojcostwa, polegającą na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi składa oświadczenie, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka – potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. 

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed następującymi organami:

·       każdym kierownikiem USC,

·       sądem opiekuńczym,

·       polskim konsulem – jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim,

·       notariuszem, wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostą, marszałkiem województwa, sekretarzem powiatu albo gminy – jeżeli życiu ojca lub matki dziecka grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.

 

Odmowa przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa przez kierownika USC lub konsula, umożliwia uznanie ojcostwa wyłącznie przed sądem opiekuńczym.

Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa przed kierownikiem USC:

·       osiągnięcie przez dziecko pełnoletności,

·       przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika USC lub konsula,

·       wątpliwość co do pochodzenia dziecka,

·       wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa,

·       nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia.

Ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:

·       poczętego,

·       urodzonego, do 18 roku życia,

·       zmarłego przed osiągnięciem pełnoletniości - w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.

 

Dziecko, którego ojcostwo zostało ustalone przez uznanie nosi nazwisko:

·       jednego z rodziców albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka - w sytuacji zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka;

·       składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka – w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka.

W przypadku, gdy nie nastąpiło uznanie ojcostwa lub sądowe ustalenie ojcostwa – i nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki – do aktu urodzenia dziecka wpisuje się jako imię ojca – imię wskazane przez matkę (przedstawiciela ustawowego) dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwiska ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Szkopiak [Kierownik USC] dnia 1 marzec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:47
Liczba odsłon:
  5206 od 1 marzec 2012 godz. 13:24  (średnio 2.16 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl