0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Urząd Stanu Cywilnego » Opłata skarbowa


Dokonywane przez kierownika urzędu stanu cywilnego czynności urzędowe, jak również wydawane przez niego zaświadczenia, odpisy oraz zezwolenia - podlegają opłacie skarbowej. Sposób uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokość, a także przewidziane od niej zwolnienia, regulowane są przez następujące akty prawne:

 

  • ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);
  •  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. Nr 246, poz. 1804).

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej z zakresu rejestracji aktów stanu cywilnego, stawki tej opłaty oraz zwolnienia - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:

 Część

 Przedmiot opłaty skarbowej

 

 Stawka

 

 Zwolnienia

 

 

I.

 

 Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sporządzenie aktu małżeństwa

 

 84 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

 

 

 

 

 11 zł

 

 

 

 

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2)przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

 

 

 

 Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 

 50 zł

 

 

 

 

 

 

 Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego uwzględniające wnioski stron

 

 39 zł

 

 

 

 

 

 

 Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 1 Kodeksu cywilnego

 

 22 zł

 

 

 

 

 

 

 Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

 

 37 zł

 

 

 

 

II.

 

 Wydawanie zaświadczeń

 

 

 

 

 

 

 

Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

 

 

 

 1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone:

        a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

         b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

 

 

 

zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

 

    38 zł

 

 

 

 

 odpis zupełny aktu stanu cywilnego

 

 33 zł

 

 

 

 

 odpis skrócony aktu stanu cywilnego

 

 22 zł

 

 

 

 

 

 

zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

 

 24 zł

 

 

 

 

 

 

pozostałe zaświadczenia

 

 26 zł

 

 

 

 

III.

 

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

 39 zł

 

 

 

 

 Ważne!
Informacja na temat stosowania opłaty skarbowej w zakresie rejestracji stanu cywilnego zawarta jest we wspólnym stanowisku Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i znajduje się na stronach internetowych obu ministerstw tj.:Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Szkopiak [Kierownik USC] dnia 1 marzec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:45
Liczba odsłon:
  5308 od 1 marzec 2012 godz. 13:27  (średnio 2.18 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl