0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016 » Obwieszczenie o zakończoniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników w miejscowości Rząśno


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z  2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 1016 r., poz.23)

       PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

   zawiadamiając strony tego postępowania administracyjnego,

 

 że zostało zakończone postępowanie dowodowe w postępowaniu wszczętym na wniosek Państwa Barbary i Grzegorza Woźniaków  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie

1. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej cyt. ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji.

Z aktami sprawy oraz zebranymi dowodami strona postępowania może zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zduny pok. nr 7. w godz. pracy urzędu.

2. Ewentualne uwagi i wnioski strona może złożyć do dnia 11 sierpnia 2016 roku, w Urzędzie Gminy Zduny pok. nr 15 (sekretariat) w godz. pracy urzędu.

 

                                                                                                      Wójt

                                                                             /-/ Jarosław Kwiatkowski

                                                      

Zduny, dn. 19 lipca 2016 roku

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 lipiec 2016 godz. 12:45
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 19 lipiec 2016 godz. 12:45
Liczba odsłon:
  3083 od 19 lipiec 2016 godz. 12:45  (średnio 2.07 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl