0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2013r. » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert » Zarządzenie Wójta Gminy Zduny


Zarządzenie Nr 7/2013

Wójta Gminy Zduny

z dnia 26 lutego 2013 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013 r.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/125/12 Rady Gminy Zduny z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zarządzam, co następuje:

 

          1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności przedsięwzięcia służące rozwojowi sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

          2. Treść ogłoszenia, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

          2.1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem organizacji biorących udział w konkursie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zduny w celu opiniowania złożonych ofert.

            2. Zgłoszenia dokonać należy w terminie do 12 marca 2013 r.

 

           3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                       WÓJT

                                                                  /-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 5 listopad 2013 godz. 11:28
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 5 listopad 2013 godz. 11:28
Liczba odsłon:
  4554 od 5 listopad 2013 godz. 11:28  (średnio 2.17 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl