0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017 » a28. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że wszczęto postępowanie adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory w miejscowości Bogoria Górna


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 73 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

zawiadamiając strony postępowania

 

że w dniu 29 lipca 2015 roku zostało wszczęte na wniosek małż. Pana Marcina Wiechno i Pani Emilii Wiechno postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego do hodowli bydła mlecznego, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych o numerach:  107, 108/1, 108/2, 109/1 i 109/2 w miejscowości Bogoria Górna, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej cyt. ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania ewentualnych pisemnych uwag, wniosków czy zastrzeżeń po zapoznaniu się z zamierzeniami wnioskodawcy, aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Zduny pok. nr 7. w godzinach  pracy urzędu.

 

  1. Ewentualne uwagi i wnioski proszę składać w dniach od 23 października 2017 roku do dnia 31 października  2017 roku w Urzędzie Gminy Zduny pok. nr 15 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu.
  2. Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania że pismami z dnia  6 października 2017 roku (znak ROS.6220.4.2015) wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                                                           Wójt

/-/ Jarosław Kwiatkowski

                 

 

                        Zduny, dn. 6 października 2017 r.

                                                          Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 6 październik 2017 godz. 11:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 6 październik 2017 godz. 11:38
Liczba odsłon:
  2324 od 6 październik 2017 godz. 11:38  (średnio 1.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl