0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017 » a26. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny o wszczęciu postępowania adm. na wniosek P. Pawła Wojdy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa obiektu inwentarskiego – obory- rozbudowa


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1936),  

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informacje o:

1. wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Wojdy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie obiektu inwentarskiego – obory- rozbudowy" realizowanego na terenie działki ewidencyjnej 489 obr. 17 Urzecze   gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie”.

 2. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko

3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Zduny

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonywania uzgodnień są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu

5. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. raportem oddziaływania na środowisko, uzupełnieniami do raportu oraz aneksem do raportu,  uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, w pokoju nr 7,  w godzinach pracy urzędu.

6.  Zainteresowani mogą wnosić swoje wnioski bądź uwagi w przedmiotowej sprawie  w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, 99-440 Zduny pokój nr 16 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres : gminazduny@poczta.onet.pl w dniach od 02 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 roku.  

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku - czego dotyczy.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zduny

                          

                                                                                               Wójt

                              

                                                                                    /-/ Jarosław Kwiatkowski

 

 

                                                Zduny, dn. 26 września 2017 rokuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 26 wrzesień 2017 godz. 13:05
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 26 wrzesień 2017 godz. 13:08
Liczba odsłon:
  2220 od 26 wrzesień 2017 godz. 13:05  (średnio 1.91 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl