0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PLAN MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY » 2017 r. » Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla fragmentów wsi: Nowe Zduny i Maurzyce


Zduny, dnia 11 maja 2017r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zduny niżej wymienionych uchwał:

1) uchwały Nr XXVII/171/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Nowe Zduny;

2) uchwały Nr XXVII/172/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Maurzyce.

Zawiadamiam, iż projekty planów miejscowych wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/wym. planów miejscowych. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w terminie do dnia 2 czerwca 2017r.

Wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej do Urzędu Gminy Zduny,   

- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, w pokoju nr 18,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,  na adres email: inwestycje@gminazduny.pl

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wnioski  złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informuję ponadto, że z dokumentacją sprawy, tj. treścią uchwał, o których mowa wyżej, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, w pokoju nr 18.

 

/--/ Wójt Gminy Zduny

mgr inż Jarosław Kwiatkowski

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Artur Więcławski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 11 maj 2017 godz. 09:10
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 11 maj 2017 godz. 09:10
Liczba odsłon:
  2496 od 11 maj 2017 godz. 09:10  (średnio 1.97 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl