0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2018r. » 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Zduny o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny


Załącznik

do zarządzenia Nr 7/2018

Wójta Gminy Zduny

z dnia 31.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zduny

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny

 

I. Rodzaj zadań, na które będą przyznane dotacje oraz ich wysokość

O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe działające na obszarze Gminy Zduny, które prowadzą zajęcia szkoleniowe i uczestniczące w rozgrywkach sportowych w dyscyplinie piłka nożna.

            Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu wynosi 145.000,00 zł.

II. Warunki ubiegania się o dotacje

O dotację na zadania w zakresie rozwoju sportu z budżetu gminy mogą ubiegać się kluby sportowe, które:

- działają na obszarze Gminy Zduny,

- nie działają w celu osiągnięcia zysku,

- uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,

- prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży,

- dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową,

- posiadają finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 5% na realizację zadania.

III. Termin realizacji zadania

Termin realizacja zadania określa się od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku.

IV. Termin i miejsce składania ofert

 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zduny – pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2018 r. do godz. 1500,
 2. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

V. Wymogi w zakresie składania wniosku o dotację

 1. Podmiot ubiegający się o dotacje winien przedstawić ofertę zawierającą:
 1. Dane podmiotu ubiegającego się o dotacje:

- pełna nazwa podmiotu i jego adres,

- status prawny podmiotu,

- przedmiot i zakres działania podmiotu,

- nazwę banku obsługującego podmiot i numer rachunku bankowego,

- telefon kontaktowy.

 1. Opis zadania:

- nazwę i cel zadania,

- miejsce realizacji zadania,

- termin realizacji zadania,

- sposób wykonania zadania

- zakładane rezultaty realizacji zadania,

- uczestnicy zadania,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania.

 1. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania:

- całkowity koszt realizacji zadania,

- wielkość wnioskowanej dotacji,

- wielkość środków własnych podmiotu.

 1. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
 1. aktualny wyciąg z KRS lub innego organu rejestrującego,
 2. aktualny statut podmiotu,
 3. sprawozdanie finansowe i sprawozdania z działalności za ostatni rok,
 4. oświadczenie podmiotu, że nie działa w celu osiągnięcia zysku,
 5. oświadczenie podmiotu o posiadaniu wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości zadania.
 1. Podpisy osób reprezentujących podmiot, upoważnionych do składania oświadczeń woli.

VI. Tryb rozpatrywania wniosków

 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Zduny.
 2. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Decyzja Wójta jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 5. Środki przeznaczone na zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilka oferentów. Wysokość udzielonej dotacji może być inna niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku warunkiem zawarcia umowy jest dokonanie przez oferenta korekty kosztów realizacji zadania.
 6. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela: Łukasz Witkowski, Urząd Gminy Zduny, 99-440 Zduny, pok. 8 tel.: 46 838 75 78 wew. 26, e-mail: lukasz.witkowski@gminazduny.pl


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 31 styczeń 2018 godz. 12:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 31 styczeń 2018 godz. 12:03
Liczba odsłon:
  2125 od 31 styczeń 2018 godz. 12:02  (średnio 1.91 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl