0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2014r. » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert » Treść ogłoszenia


Załącznik

do zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Zduny

z dnia 07.02.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zduny

 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

na rok 2014 na terenie Gminy Zduny

 

I. Rodzaj zadania

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy, szachy i lekka atletyka;
 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2014 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 37.200,00 zł. W tym:

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy – 13.000,00 zł;
 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy – 10.200,00 zł;
 3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki - 10.000,00 zł;
 4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 4.000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Zduny.
 2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 4. Do oferty należy dołączyć:

1)   aktualny odpis z właściwego rejestru;

2)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok;

3)   aktualny statut;

4)   zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego.

 1. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów osoby reprezentujące organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) są obowiązane potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 2. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) jest zobowiązana przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 3. Złożenie oferty na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2014 r. nie jest jednoznaczne
  z przyznaniem dotacji.
 4. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:

1)   uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;

2)   braku właściwych podpisów pod załącznikami;

3)   poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;

4)   uzupełnienia sprawozdania finansowego lub pozostałych wymaganych załączników;

5)   korekty oczywistej omyłki rachunkowej.

 1. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) może zostać wezwana w wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych.
 2. Oferty niekompletne pod względem formalnym, których nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu, nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
  poz. 1536 z późn. zm.).
 3. Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego odbywa się na podstawie pisemnej umowy na powierzenie wykonania zadania publicznego, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Zduny, a organizacją pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
 4. Umowa jest sporządzona na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
 5. Dotacja na realizację zadania publicznego przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w jednej transzy. Termin jej przekazania ustalony zostanie przez strony w umowie.
 6. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany w ofercie i określony
  w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.
 2. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań publicznych przed dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2014 r.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)   prowadzenie działalności gospodarczej;

2)   kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;

3)   odsetki od nieterminowych płatności;

4)   pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

 1. Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji:

1)   delegacje na zawody;

2)   ekwiwalenty sędziowskie;

3)   transport, noclegi, wyżywienie;

4)   opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników;

5)   zakup sprzętu sportowego;

6)   zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadania;

7)   koszty obsługi zadania.

 1. Wymagane warunki realizacji zadań publicznych:

1)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji tenis stołowy;

2)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji szachy;

3)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka siatkowa;

4)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji lekka atletyka;

5)   czynny udział w rozgrywkach;

6)   propagowanie aktywności ruchowej i sportu.

 1. Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie zgodności z umową, efektywności
  i rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa
  i postanowieniach umowy.
 2. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem opisanych prawidłowo faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających dokonanie polecenia przelewu środków finansowych i innych dokumentów księgowych na odpowiednich drukach. W przypadku nie złożenia w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadania, bądź nie złożenia wraz ze sprawozdaniem wymaganych załączników, na realizację którego organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 otrzymała dotację, zostanie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli pomimo wezwania organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) nie przedłoży sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami, bądź nie dostarczy brakujących załączników, zostanie zobowiązana do zwrócenia dotacji.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zdunach,
  Zduny 1C, 99-440 Zduny do dnia 03 marca 2014 r. do godziny 1530.
 2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. W drodze zarządzenia Wójta Gminy Zduny powołana zostanie Komisja Konkursowa
  w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2014 r.
  1. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Zduny.
  2. Ostatecznego podziału środków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) dokonuje Wójt Gminy Zduny, po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert.
  3. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert nie spełniających wymogów formalnych, jak również ofert, które nie otrzymały dotacji zamieszczona zostanie:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zdunach;

2)   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach;

3)   na stronie internetowej Gminy Zduny.

 1. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);

2)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)   propozycja jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane;

4)   zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;

5)   wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

6)   dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność
i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (w tym terminowość i kompletność złożenia sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami).

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Zduny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 z późn. zm.)

 1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 26.300,00 zł. W tym:

1)   Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 3.600,00 zł;

2)   Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach lekka atletyka, tenis stołowy i szachy – 33.200,00 zł.

 1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2014 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 37.200,00 zł.


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 7 luty 2014 godz. 13:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 7 luty 2014 godz. 13:45
Liczba odsłon:
  4822 od 7 luty 2014 godz. 13:44  (średnio 2.27 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl