0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
URZĄD GMINY » Referat Finansowy


pokój nr 3 , tel. 838-75-62

Piotr Wolski
Podinspektor ds. łącznego zobowiązania pieniężnego
 

W zakresie czynności:

1) wymiar i pobór łącznego zobowiązania pieniężnego,

2) współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie wymiaru opłat melioracyjnych,

3) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów opłat za lokale,

4) przygotowanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

5) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

6) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla podatków i opłat zgodnie z przepisami,

7) rozliczanie i kontrola rachunkowości sołtysów,

8) prowadzenie ewidencji wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych,

9) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

10) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) sporządzanie spisów osób uprawnionych do wyboru Izb Rolniczych,

12) prowadzenie postepowania w sprawach dotyczących ustalania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 

pokój nr 2 , tel. 838-75-62

Maria Tokarska
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

 W zakresie czynności:

1) prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,

2) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

3) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla podatków i opłat zgodnie z przepisami,

4) uzgadnianie obrotów i sald w w/w rodzajach podatków i opłat w terminie określonym w przepisach,

5) rozliczanie i kontrola rachunkowości sołtysów,

6) prowadzenie ewidencji wysłanych upomnień i tytułów wykonawczych,

7) przygotowywanie materiałów do sporządzania sprawozdań o dochodach z podatków i opłat,

8) sporządzanie list wypłaty prowizji dla sołtysów,

9) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

10) przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w zakresie dodatków mieszkaniowych.

pokój nr 1 ,tel. 838-75-62

mgr Maria Goździk

Inspektor do obsługi kasy

 W zakresie czynności:

1) zapewnienie obsługi kasowej urzędu, a także gminnym jednostkom administracyjnym i organizacyjnym, jednostkom pomocniczym gminy,

2) przyjmowanie wpłat gotówkowych i czeków bezgotówkowych,

3) podejmowanie gotówki z Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej Oddział w Zdunach,

4) dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników urzędu,

5) dokonywanie wypłat za roboty i usługi,

6) prowadzenie dokumentacji obrotu gotówkowego,

7) ochrona wartości pieniężnych zgodnie z zasadami gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej,

8) sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach,

9) sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych (czeki gotówkowe, dowody wpłat),

10) prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników (karty wynagrodzeń),

11) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania (zakup, ewidencja, wydawanie i rozliczanie zużycia),

12) prowadzenie urządzeń księgowych wieczystego użytkowania gruntów,

13) obsłuiga finansowo-księgowa samorządów mieszkańców wsi,

14) rozliczanie podatku dochodowego od umów zlecenia i o dzieło,

15) rozliczenia dotyczące podatku VAT,

16) kompletowanie i przedkładanie podań w sprawach przesunięć terminów i umorzeń nalezności podatkowych.

pokój nr 6, tel 838-75-62

Ewa Rybus

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

W zakresie czynności:

Prowadzenie rachunkowości budżetu, funduszów oraz inwestycji:

1) prowadzenie obsługi fimnansowo-księgowej urzędu, a także gminnym jednostkom administracyjnym i organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym gminy,

2) realizacja zobowiązań,

3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

4) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

5) rozliczanie inwentaryzacji,

6) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i trwałych,

7) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

8) sporządzenie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych,

9) czuwanie nad prawidłowym obliczaniem zasiłków rodzinnych, zasiłków wychowawczych oraz zbieranie odpowiednich dokumentów do wypłacania tych zasiłków.Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 15 lipiec 2004 godz. 11:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 13 maj 2016 godz. 13:24
Liczba odsłon:
  9525 od 15 lipiec 2004 godz. 11:56  (średnio 2.31 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl