0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2018r. » 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert » 2. Treść ogłoszenia


Załącznik

do zarządzenia Nr 9/2018

Wójta Gminy Zduny

z dnia 01.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zduny

 

ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych

na rok 2018 na terenie Gminy Zduny

 

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt. 2, art. 13 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) Wójt Gminy Zduny ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 

I. Rodzaj zadania

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy;

 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy;

 3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki;

 4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 42.000,00 zł. W tym:

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy – 16.500,00 zł;

 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy – 10.000,00 zł;

 3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki - 10.500,00 zł;

 4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 5.000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Zduny.

 2. Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 3. Ofertę należy przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów osoby reprezentujące organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są obowiązane potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

 5. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest zobowiązana przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 6. Złożenie oferty na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania
  i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r. nie jest jednoznaczne
  z przyznaniem dotacji.

 7. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:

 1. uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;

 2. braku właściwych podpisów pod załącznikami;

 3. poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;

 4. uzupełnienia sprawozdania finansowego lub pozostałych wymaganych załączników;

 5. korekty oczywistej omyłki rachunkowej.

 1. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może zostać wezwana w wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych.

 2. Oferty niekompletne pod względem formalnym, których nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu, nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 3. Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego odbywa się na podstawie pisemnej umowy na powierzenie wykonania zadania publicznego, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Zduny, a organizacją pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 4. Umowa jest sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 5. Dotacja na realizację zadania publicznego przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w jednej transzy. Termin jej przekazania ustalony zostanie przez strony w umowie.

 6. Dotacja nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany w ofercie i określony
  w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

 2. Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań publicznych przed dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2018 r.

 3. Dotacja nie może być wykorzystana na:

 1. prowadzenie działalności gospodarczej;

 2. kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;

 3. odsetki od nieterminowych płatności;

 4. pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem 1 stycznia 2018 r.

 1. Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji:

 1. delegacje na zawody;

 2. ekwiwalenty sędziowskie;

 3. transport, noclegi, wyżywienie;

 4. opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników;

 5. zakup sprzętu sportowego;

 6. zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadania;

 7. koszty obsługi zadania.

 1. Wymagane warunki realizacji zadań publicznych:

 1. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji tenis stołowy;

 2. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji szachy;

 3. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka siatkowa;

 4. prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji lekka atletyka;

 5. czynny udział w rozgrywkach;

 6. propagowanie aktywności ruchowej i sportu.

 1. Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

 2. Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem opisanych prawidłowo faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających dokonanie polecenia przelewu środków finansowych i innych dokumentów księgowych na odpowiednich drukach. W przypadku nie złożenia w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadania, bądź nie złożenia wraz ze sprawozdaniem wymaganych załączników, na realizację którego organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 otrzymała dotację, zostanie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli pomimo wezwania organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przedłoży sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami, bądź nie dostarczy brakujących załączników, zostanie zobowiązana do zwrócenia dotacji.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zdunach,
  Zduny 1C, 99-440 Zduny do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 1530.

 2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. W drodze zarządzenia Wójta Gminy Zduny powołana zostanie Komisja Konkursowa
  w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r.

 2. Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Zduny.

 3. Ostatecznego podziału środków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dokonuje Wójt Gminy Zduny, po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert.

 4. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert nie spełniających wymogów formalnych, jak również ofert, które nie otrzymały dotacji zamieszczona zostanie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zdunach;

 2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach;

 3. na stronie internetowej Gminy Zduny.

 1. Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

 3. propozycja jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane;

 4. zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;

 5. wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

 6. dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność
  i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (w tym terminowość i kompletność złożenia sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami).

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Zduny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2017 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 41.200,00 zł. W tym:

 1. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy – 16.500,00 zł;

 2. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie szachy – 10.000,00 zł;

 3. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki – 10.500,00 zł;

 4. Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 4.200,00 zł.

 1. Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2018 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 42.000,00 zł.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 luty 2018 godz. 15:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 luty 2018 godz. 15:35
Liczba odsłon:
  1799 od 1 luty 2018 godz. 15:35  (średnio 1.87 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl