0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2016r. » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert » Zarządzenie Wójta Gminy Zduny


Zarządzenie Nr 2/2016

Wójta Gminy Zduny

z dnia 20 stycznia 2016 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2016 r.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890), na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339, 1777) oraz uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Zduny z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zarządzam, co następuje:

 

          §1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności przedsięwzięcia służące rozwojowi sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

          2. Treść ogłoszenia, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

          §2.1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem organizacji biorących udział w konkursie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zduny w celu opiniowania złożonych ofert.

            2. Zgłoszenia dokonać należy w terminie do 05 lutego 2016 r.

 

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

   WÓJT

/-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 19 styczeń 2016 godz. 14:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 20 styczeń 2016 godz. 15:36
Liczba odsłon:
  2913 od 19 styczeń 2016 godz. 14:29  (średnio 1.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl