0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
SPÓŁKA WODNA » 2016r.


Wójt Gminy Zduny

ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym w 2016 roku
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 164 ust. 5a i ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 221 ust. 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Uchwały Nr IX/50/11 Rady Gminy Zduny z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia, pomoc finansowa skierowana jest do spółek wodnych, funkcjonujących na terenie Gminy Zduny, w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie Gminy Zduny.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy na pomoc finansową dla spółek wodnych wynosi 30.000,00 zł.

 

Podmioty ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia wniosku.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Zduny do dnia 18 maja 2016 r. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku.


Wniosek powinien zawierać:

  1. dane dotyczące wnioskodawcy, zakres jego działania wynikający ze statutu, dane osoby bądź osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
  2. szczegółowy opis zadania;
  3. termin i miejsce realizacji zadania;
  4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania, w tym wielkość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Zduny.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. aktualny dokument rejestrowy wnioskodawcy (wpis do katastru wodnego);
  2. oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku.
     

W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do usunięcia wad bądź uzupełnienia wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie nie jest rozpatrywany.

 

Przy rozpatrywaniu wniosku o dotację uwzględnia się ocenę możliwości realizacji zadania przez spółkę wodną.

 

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Zduny.

 

 

    Wójt

/-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 29 kwiecień 2016 godz. 15:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 29 kwiecień 2016 godz. 15:04
Liczba odsłon:
  3029 od 29 kwiecień 2016 godz. 15:02  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl