0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Działalność gospodarcza » Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej


1. Jakie dokumenty należy złożyć w celu zarejestrowania działalności gospodarczej?

 

Aby zarejestrować działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 posiada dodatkowe części:

 

CEIDG-MW, który służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

CEIDG-RD, który służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności;

CEIDG-RB, który służy do podawania informacji o rachunkach bankowych;

CEIDG-PN, który służy do podawania informacji o udzielonych pełnomocnictwach;

CEIDG-POPR, który służy do podawania informacji o dokonywanych korektach w przypadku pomyłek przy wypełnieniu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

CEIDG-SC, który służy do podawania informacji o udziale w spółkach cywilnych.

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem: o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).

Do wglądu: dokument tożsamości oraz upoważnienie, jeśli w imieniu strony występuje pełnomocnik.

 

2. W jakiej wysokości pobierana jest opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej/zmianę wpisu/o wpis informacji o zawieszeniu działalności/ o wpis informacji o wznowieniu działalności/zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej?

 

W/wym. czynności nie podlegają opłacie.

 

3. W jaki sposób można złożyć wniosek CEIDG-1 (o wpis do ewidencji działalności gospodarczej/zmianę wpisu/o wpis informacji o zawieszeniu działalności/ o wpis informacji o wznowieniu działalności/zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej)?

 

Wniosek CEIDG-1 można:

 

 • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Gminy Zduny, pok. 8,
 • wysłać listem poleconym – w tym przypadku podpis wnioskodawcy powinien być poświadczony przez notariusza,
 • elektronicznie - za pośrednictwem formularza CEIDG.

 

4. Zmianę jakich danych należy zgłaszać w organie ewidencyjnym i w jakim terminie?

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmianę danych zawartych we wpisie do ewidencji tj. oznaczenia przedsiębiorcy, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, miejsca i adresu wykonywania działalności gospodarczej, daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedmiotu działalności gospodarczej, numeru kontaktowego i adresu poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty powstania zmiany (zgodnie z art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999r. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami). 

 

5. Co należy zrobić aby zawiesić działalność gospodarczą?

Aby zawiesić działalność gospodarczą należy złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. W ramach ww. wniosku przedsiębiorca określa datę rozpoczęcia zawieszenia (nie może być wsteczna w stosunku do daty złożenia wniosku), składa oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników oraz wskazuje przewidywany okres zawieszenia.

 

6. Na jaki okres można zawiesić działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. 

 

7. Czy wznowienie działalności następuje automatycznie po upływie deklarowanego okresu zawieszenia działalności?

Nie, wznowienie działalności następuje zawsze na wniosek przedsiębiorcy. Zgłoszenia informacji o wznowieniu działalności należy dokonać najpóźniej w dniu wznowienia.

 

8. Jakie konsekwencje może ponieść przedsiębiorca jeżeli nie dokona wznowienia działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia zawieszenia?

 

W myśl art. 7e ust. 1 pkt 5 w przypadku niezgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu. Warunkiem wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest uprzednie pisemne wezwanie przedsiębiorcy i wyznaczenie dodatkowego trzydziestodniowego terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

 

9. Czy zmianę we wpisie do ewidencji oraz zgłoszenie wznowienia działalności gospodarczej można załatwić na jednym formularzu CEIDG-1?

 

Tak. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 przewiduje możliwość złożenia na jednym formularzu następujących wniosków:

 • o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
 • o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i o wpis informacji
  o zawieszeniu działalności gospodarczej,
 • o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i o wpis informacji
  o wznowieniu działalności gospodarczej,
 • o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  i zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej,
 • o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
  i zawiadomienie o zaprzestaniu działalności gospodarczej.

 

10.  W jaki sposób zakończyć działalność gospodarczą?

Do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej nie wystarczy jedynie sam fakt zaprzestania produkcji, świadczenia usług czy sprzedaży towarów. Niezbędne jest formalne zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. W celu zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca wypełnia wniosek CEIDG-1, który kieruje do organu prowadzącego ewidencję działalności gospodarczej - Urzędu Gminy Zduny. Organ ewidencyjny następnie powiadamia urząd skarbowy, ZUS oraz Urząd Statystyczny. Powyższy formularz pełni bowiem jednocześnie funkcję wniosku o wykreślenie z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (Urząd Statystyczny), zgłoszenia aktualizacyjnego o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Urząd Skarbowy), zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (ZUS lub KRUS).

 

11. W jaki sposób można uzyskać zaświadczenie potwierdzające aktualność wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?

 

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego aktualność wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zduny - BSZŁo/Zduny nr
53 9288 1109 1270 1384 2000 0020 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

 

Pliki do pobrania :

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 12 sierpień 2011 godz. 08:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 23 maj 2017 godz. 10:06
Liczba odsłon:
  5545 od 12 sierpień 2011 godz. 08:38  (średnio 2.21 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl