0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ZDUNY


Zduny, dn. 25.07.2016 r.

 

Urząd Gminy Zduny opracowuje aktualizację „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny”. W związku z powyższym kierując się zapisami art. 46 pkt 2, art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) informuje o odstąpieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny”.

Uzasadniając odstąpienie o przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji Gminy Zduny przekazuję listę planowanych głównych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wraz z określeniem ram realizacji przedsięwzięć oraz „Zintegrowany Program rewitalizacji Gminy Zduny”.

Planowane inwestycje na etapie realizacji nie wpływają negatywnie na krajobraz przyrodniczy Gminy Zduny i nie wykazują ujemnego oddziaływania na środowisko. Przewidziane prace spowodują jedynie poprawę wizerunku gminy nastąpi odnowa przestrzeni publicznej sprzyjającej mieszkańcom i poprawa nawierzchnie dróg oraz terenów wypoczynku i rekreacji.

Inwestycje wskazane w aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny” są zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny” zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) nie spowoduje prawdopodobieństwa oddziaływania skumulowanego
i transgranicznego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.

LISTA GŁÓWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z INDYKATYWNYMI RAMAMI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni historycznej w Zdunach

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 800 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Oś VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 • Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 • Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Odpowiedzialność za realizację: Urząd Gminy Zduny

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar proponowany do objęcia ochroną zabytków w formie parku kulturowego,

- nie występują pomniki przyrody

Planowane prace obejmują rewitalizację centrum wsi i realizację miejsc parkingowych
o nieprzekraczalnej powierzchni 0,5 ha.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana przebudowa placu spowoduje poprawę nawierzchni rynku i utworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji mieszkańców.

Przebudowa przestrzeni publicznej spowoduje poprawę wizerunku Gminy Zduny, podniesie prestiż obszaru, zostanie utworzona strefa przyjazna mieszkańcom
i przyjezdnym.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji - rewitalizacja Przytuliska
  w Złakowie Kościelnym

Okres realizacji - 2017 – 2019

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa – 10 000 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Oś VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 • Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 • Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 

Środki własne prywatnego właściciela

 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obiekt przytuliska wpisany do rejestru zabytków, przytulisko występuje w obrębie terenu proponowanego do objęcia ochroną zabytków w formie parku kulturowego,

-  brak występowania form ochrony przyrody.

 

Odpowiedzialność za realizację: Właściciel Prywatny

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana rewitalizacja przytuliska spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja na etapie realizacji wpłynie na poprawę zagospodarowania turystycznego, co sprzyja rozwojowy turystyki kulturowej o znaczeniu  lokalnym i ponadlokalnym.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – utworzenie skansenu w Złakowie Kościelnym 

Okres realizacji - 2014 – 2017

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 400 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

 

Środki własne prywatnego właściciela

 

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar proponowanego parku kulturowego,

- brak występowania form ochrony przyrody.

 

Odpowiedzialność za realizację: Właściciel Prywatny

Planowane prace obejmują rewaloryzacje zabytkowych obiektów.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zduny, Planem zagospodarowani przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Utworzenie skansenu powoduje poprawę stanu technicznego zabytkowych obiektów zgromadzonych ex- situ, powodując ich ochronę, zachowanie i ożywienie.

Inwestycja na etapie realizacji wpłynie na poprawę zagospodarowania infrastruktury turystycznej, co sprzyja rozwojowi turystyki lokalnej i ponadlokalnej.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – rewaloryzacja zabytkowej remizy strażackiej w Złakowie Kościelnym 

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 80 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

 

Środki własne prywatnego właściciela

 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar proponowanego parku kulturowego

- w sąsiedztwie obiektu nie występują pomniki przyrody.

 

Odpowiedzialność za realizację: Właściciel Prywatny

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana rewaloryzacji obiektu straży spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu.

Inwestycja wpłynie na poprawę zagospodarowania turystycznego, co sprzyja rozwojowy turystyki kulturowej o znaczeniu  lokalnym i ponadlokalnym.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – rewaloryzacja zabytkowego cmentarza  w Złakowie Kościelnym 

Okres realizacji - 2017 – 2018

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 200 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Konkurs „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego” – rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów

 • Środki Parafii

Cechy obszaru:

- cmentarz zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar wpisany do rejestru zabytków,

- nie występują formy ochrony przyrody.

Odpowiedzialność za realizację: Parafia rzymsko – katolicka

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego cmentarza.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana rewaloryzacja cmentarza wpłynie na poprawę stanu zachowania zabytkowego cmentarza, przeprowadzone prace pielęgnacyjne drzewostanu poprawią zdrowotność drzew, prace rewaloryzacyjne nagrobków spowodują poprawę stanu ich zachowania. 

Inwestycja na etapie realizacji wpłynie na poprawę zagospodarowania turystycznego, co sprzyja rozwojowy turystyki kulturowej o znaczeniu  lokalnym i ponadlokalnym.

 

 1. Nazwa projektu z zakresu rewitalizacji – Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła w Złakowie Kościelnym

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 100 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Środki Parafii

Odpowiedzialność za realizację:

Parafia rzymsko – katolicka 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, kościół wpisany do rejestru zabytków, teren proponowanego parku kulturowego,

- nie występują formy ochrony przyrody.

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont kościoła spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła w Zdunach

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 90 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Środki Parafii

Odpowiedzialność za realizację:

Parafia rzymsko – katolicka 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, kościół wpisany do rejestru zabytków, obiekt zlokalizowany na terenie proponowanego parku kulturowego.

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont kościoła spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła w Bąkowie  Górnym 

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 70 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Środki Parafii

Odpowiedzialność za realizację:

Parafia rzymsko – katolicka 

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, kościół wpisany do rejestru zabytków, obiekt zlokalizowany na terenie proponowanego parku kulturowego.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont kościoła spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – konserwacja zabytkowego mostu w Maurzycach

Okres realizacji - 2019 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 10 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Odpowiedzialność za realizację: GDDKiA w Łodzi

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, most wpisany do rejestru zabytków, obiekt zlokalizowany na terenie proponowanego parku kulturowego.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont mostu spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – prace rewaloryzacyjne w skansenie  w Maurzycach

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 900 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Odpowiedzialność za realizację: Muzeum w Łowiczu

Planowane prace obejmują rewaloryzacją zabytkowych obiektów.

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, skansen wpisany do rejestru zabytków, obszar proponowanego parku kulturowego,

- nie występują formy ochrony przyrody.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany prace rewaloryzacyjne obiektów  spowodują poprawę stanu technicznego zabytkowych obiektów ulokowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym oraz wzmocni łowicki podregion kulturowy.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – „ożywianie” skansenu  Maurzycach

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 160 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Środki własne Muzeum w Łowiczu; środki na budowę drogi dojazdowej o długości 600m (budżet Gminy Zduny)

Odpowiedzialność za realizację: Muzeum w Łowiczu; Gmina Zduny

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny.

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywane działania w zakresie ożywienia skansenu spowodują wzmocnienie więzi społecznych.

Inwestycja wpłynie na rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym oraz wzmocni łowicki podregion kulturowy.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Rewitalizacja obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków w Złakowie Borowym

 

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 150 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Fundusze Prywatnych Właścicieli

Odpowiedzialność za realizację: Prywatni Właściciele Obiektów 

Przewidywane prace:

 • remonty budynków zabytkowych,
 • przebudowa dróg:

- droga powiatowa nr 2706E od Złaków Borowy (Kolonia Południowa) do Złaków Borowy (Kolonia Północna) o długości 600m

- droga powiatowa nr 2706E od Złaków Borowy (Kolonia Południowa) do granicy gminy o długości 900m

- droga powiatowa nr 2710E od Złaków Borowy (Kolonia Północna) do skrzyżowania o długości 750m

- droga powiatowa nr 2710E od Złaków Borowy (Kolonia Północna) - skrzyżowanie do granicy gminy o długości 750m

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, układ ruralistyczny wpisany do rejestru zabytków, teren proponowanego parku kulturowego.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana przebudowa dróg spowoduje poprawę nawierzchni i poprawi bezpieczeństwo korzystających z ruchu kołowego i pieszych.

Przebudowa przestrzeni publicznej spowoduje poprawę wizerunku Gminy Zduny, podniesie prestiż obszaru, zostanie utworzona strefa przyjazna mieszkańcom
i przyjezdnym.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Cykliczna organizacja imprez
  o charakterze kulturowym – Dożynki, Procesje Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym

 

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 15 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Fundusze Urzędu Gminy

Środki Parafiii

Odpowiedzialność za realizację: Urząd Gminy Zduny, Parafia   

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny.

Inwestycje na etapie realizacji nie wpłyną negatywnie na środowisko. Przewidywane działania spowodują wzmocnienie więzi społecznych.

Inwestycje wpłyną na rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym oraz wzmocnią łowicki podregion kulturowy.

 

 

Działania związane z renowacją i rewitalizacją obszarów w Gminie Zduny rozpoczęły się w 2011 roku. Przeprowadzane prace dotyczyły prac rewaloryzacyjnych w skansenie Maurzycach,  utworzenia skansenu w Złakowie Kościelnym i remontów kościołów.

Zakres prac renowacyjnych obiektów dotyczył głównie wymiany pokrycia dachowego, wymieniany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany obróbki blacharskiej.

Renowacji poddane były nieliczne obiekty mieszkaniowo – użytkowe zlokalizowane na terenie Zdun, Złakowa Kościelnego i Złakowa Borowego.

W ostatnich latach utworzono miejsce sportu i obsługi turystów w Złakowie Kościelnym.

Z zakresu rewaloryzacji przeprowadzono złożone działania rewaloryzacyjne zabytkowego skansenu w Maurzycach .

Przeprowadzone działania nie powodowały pogorszenia jakości środowiska,
a przeprowadzane renowacje zabytków i rewaloryzacja skansenu znacznie poprawiła wizerunek gminy i wpłynęła ma polepszenie jakości krajobrazu.

Przedstawione powyżej ramy realizacji przedsięwzięć nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko, jedynie rewitalizacja historycznego układu ruralistycznego w Złakowie Borowym spowoduje przebudowę odcinak drogowego, co spowoduje poprawę nawierzchni i wpłynie na bezpieczeństwo podróżnych. Rewitalizacja historycznego rynku spowoduje uporządkowanie zieleni, co wpłynie na środowisko Gminy Zduny i poprawi wizerunek historycznej przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną.

Inwestycje wskazane powyżej są zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja przedstawionych w inwestycji „zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) nie spowoduje prawdopodobieństwa oddziaływania skumulowanego
i transgranicznego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.

 

Zduny, dn. 25.07.2016 r.

 

Urząd Gminy Zduny opracowuje aktualizację „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny”. W związku z powyższym kierując się zapisami art. 46 pkt 2, art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) informuje o odstąpieniu od przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny”.

Uzasadniając odstąpienie o przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji Gminy Zduny przekazuję listę planowanych głównych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych wraz z określeniem ram realizacji przedsięwzięć oraz „Zintegrowany Program rewitalizacji Gminy Zduny”.

Planowane inwestycje na etapie realizacji nie wpływają negatywnie na krajobraz przyrodniczy Gminy Zduny i nie wykazują ujemnego oddziaływania na środowisko. Przewidziane prace spowodują jedynie poprawę wizerunku gminy nastąpi odnowa przestrzeni publicznej sprzyjającej mieszkańcom i poprawa nawierzchnie dróg oraz terenów wypoczynku i rekreacji.

Inwestycje wskazane w aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny” są zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego. 

Realizacja aktualizacji „Zintegrowanego Programu rewitalizacji dla Gminy Zduny” zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) nie spowoduje prawdopodobieństwa oddziaływania skumulowanego
i transgranicznego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.

LISTA GŁÓWNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z INDYKATYWNYMI RAMAMI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni historycznej w Zdunach

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 800 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Oś VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 • Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 • Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Odpowiedzialność za realizację: Urząd Gminy Zduny

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar proponowany do objęcia ochroną zabytków w formie parku kulturowego,

- nie występują pomniki przyrody

Planowane prace obejmują rewitalizację centrum wsi i realizację miejsc parkingowych
o nieprzekraczalnej powierzchni 0,5 ha.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana przebudowa placu spowoduje poprawę nawierzchni rynku i utworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji mieszkańców.

Przebudowa przestrzeni publicznej spowoduje poprawę wizerunku Gminy Zduny, podniesie prestiż obszaru, zostanie utworzona strefa przyjazna mieszkańcom
i przyjezdnym.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji - rewitalizacja Przytuliska
  w Złakowie Kościelnym

Okres realizacji - 2017 – 2019

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa – 10 000 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Oś VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
 • Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

 

Działanie VI.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 • Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

 

Środki własne prywatnego właściciela

 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obiekt przytuliska wpisany do rejestru zabytków, przytulisko występuje w obrębie terenu proponowanego do objęcia ochroną zabytków w formie parku kulturowego,

-  brak występowania form ochrony przyrody.

 

Odpowiedzialność za realizację: Właściciel Prywatny

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana rewitalizacja przytuliska spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja na etapie realizacji wpłynie na poprawę zagospodarowania turystycznego, co sprzyja rozwojowy turystyki kulturowej o znaczeniu  lokalnym i ponadlokalnym.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – utworzenie skansenu w Złakowie Kościelnym 

Okres realizacji - 2014 – 2017

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 400 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

 

Środki własne prywatnego właściciela

 

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar proponowanego parku kulturowego,

- brak występowania form ochrony przyrody.

 

Odpowiedzialność za realizację: Właściciel Prywatny

Planowane prace obejmują rewaloryzacje zabytkowych obiektów.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zduny, Planem zagospodarowani przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Utworzenie skansenu powoduje poprawę stanu technicznego zabytkowych obiektów zgromadzonych ex- situ, powodując ich ochronę, zachowanie i ożywienie.

Inwestycja na etapie realizacji wpłynie na poprawę zagospodarowania infrastruktury turystycznej, co sprzyja rozwojowi turystyki lokalnej i ponadlokalnej.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – rewaloryzacja zabytkowej remizy strażackiej w Złakowie Kościelnym 

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 80 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

 

Środki własne prywatnego właściciela

 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar proponowanego parku kulturowego

- w sąsiedztwie obiektu nie występują pomniki przyrody.

 

Odpowiedzialność za realizację: Właściciel Prywatny

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana rewaloryzacji obiektu straży spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu.

Inwestycja wpłynie na poprawę zagospodarowania turystycznego, co sprzyja rozwojowy turystyki kulturowej o znaczeniu  lokalnym i ponadlokalnym.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – rewaloryzacja zabytkowego cmentarza  w Złakowie Kościelnym 

Okres realizacji - 2017 – 2018

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 200 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Konkurs „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego” – rewaloryzacja zabytkowych parków i ogrodów

 • Środki Parafii

Cechy obszaru:

- cmentarz zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, obszar wpisany do rejestru zabytków,

- nie występują formy ochrony przyrody.

Odpowiedzialność za realizację: Parafia rzymsko – katolicka

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego cmentarza.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana rewaloryzacja cmentarza wpłynie na poprawę stanu zachowania zabytkowego cmentarza, przeprowadzone prace pielęgnacyjne drzewostanu poprawią zdrowotność drzew, prace rewaloryzacyjne nagrobków spowodują poprawę stanu ich zachowania. 

Inwestycja na etapie realizacji wpłynie na poprawę zagospodarowania turystycznego, co sprzyja rozwojowy turystyki kulturowej o znaczeniu  lokalnym i ponadlokalnym.

 

 1. Nazwa projektu z zakresu rewitalizacji – Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła w Złakowie Kościelnym  

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 100 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Środki Parafii

Odpowiedzialność za realizację:

Parafia rzymsko – katolicka 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, kościół wpisany do rejestru zabytków, teren proponowanego parku kulturowego,

- nie występują formy ochrony przyrody.

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont kościoła spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła w Zdunach  

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 90 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Środki Parafii

Odpowiedzialność za realizację:

Parafia rzymsko – katolicka 

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, kościół wpisany do rejestru zabytków, obiekt zlokalizowany na terenie proponowanego parku kulturowego.

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont kościoła spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Przeprowadzenie prac remontowych w obrębie zabytkowego kościoła w Bąkowie  Górnym 

Okres realizacji - 2017 – 2019

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 70 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Środki Parafii

Odpowiedzialność za realizację:

Parafia rzymsko – katolicka 

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, kościół wpisany do rejestru zabytków, obiekt zlokalizowany na terenie proponowanego parku kulturowego.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont kościoła spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – konserwacja zabytkowego mostu w Maurzycach   

Okres realizacji - 2019 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 10 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Odpowiedzialność za realizację: GDDKiA w Łodzi

Planowane prace obejmują rewaloryzację zabytkowego obiektu.

Cechy obszaru:

- obiekt zlokalizowany na terenie posiadającym znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, most wpisany do rejestru zabytków, obiekt zlokalizowany na terenie proponowanego parku kulturowego.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany remont mostu spowoduje poprawę stanu technicznego zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – prace rewaloryzacyjne w skansenie  w Maurzycach   

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 900 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Priorytet 1. Ochrona zabytków

Budżet Województwa Łódzkiego

Dotacjena prace konserwatorskie przy zabytkach

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach

Odpowiedzialność za realizację: Muzeum w Łowiczu

Planowane prace obejmują rewaloryzacją zabytkowych obiektów.

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, skansen wpisany do rejestru zabytków, obszar proponowanego parku kulturowego,

- nie występują formy ochrony przyrody.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywany prace rewaloryzacyjne obiektów  spowodują poprawę stanu technicznego zabytkowych obiektów ulokowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Inwestycja wpłynie na poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego i rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym oraz wzmocni łowicki podregion kulturowy.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – „ożywianie” skansenu  Maurzycach   

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 160 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Środki własne Muzeum w Łowiczu; środki na budowę drogi dojazdowej o długości 600m (budżet Gminy Zduny)

Odpowiedzialność za realizację: Muzeum w Łowiczu; Gmina Zduny

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny.

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywane działania w zakresie ożywienia skansenu spowodują wzmocnienie więzi społecznych.

Inwestycja wpłynie na rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym oraz wzmocni łowicki podregion kulturowy.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Rewitalizacja obrębie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków w Złakowie Borowym

 

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 150 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Fundusze Prywatnych Właścicieli

Odpowiedzialność za realizację: Prywatni Właściciele Obiektów 

Przewidywane prace:

 • remonty budynków zabytkowych,
 • przebudowa dróg:

- droga powiatowa nr 2706E od Złaków Borowy (Kolonia Południowa) do Złaków Borowy (Kolonia Północna) o długości 600m

- droga powiatowa nr 2706E od Złaków Borowy (Kolonia Południowa) do granicy gminy o długości 900m

- droga powiatowa nr 2710E od Złaków Borowy (Kolonia Północna) do skrzyżowania o długości 750m

- droga powiatowa nr 2710E od Złaków Borowy (Kolonia Północna) - skrzyżowanie do granicy gminy o długości 750m

Cechy obszaru:

- teren posiadający znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, układ ruralistyczny wpisany do rejestru zabytków, teren proponowanego parku kulturowego.

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego  

Inwestycja na etapie realizacji nie wpłynie negatywnie na środowisko. Przewidywana przebudowa dróg spowoduje poprawę nawierzchni i poprawi bezpieczeństwo korzystających z ruchu kołowego i pieszych.

Przebudowa przestrzeni publicznej spowoduje poprawę wizerunku Gminy Zduny, podniesie prestiż obszaru, zostanie utworzona strefa przyjazna mieszkańcom
i przyjezdnym.

 

 1. Nazwa projektu z  zakresu rewitalizacji – Cykliczna organizacja imprez
  o charakterze kulturowym – Dożynki, Procesje Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym

 

Okres realizacji - 2017 – 2020

 

Kwota zł – wartość projektu szacunkowa - 15 000

 

 • Udział środków – źródła finansowania

Program MKiDN „Dziedzictwo Kulturowe”

Fundusze Urzędu Gminy

Środki Parafiii

Odpowiedzialność za realizację: Urząd Gminy Zduny, Parafia   

Inwestycja zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny.

Inwestycje na etapie realizacji nie wpłyną negatywnie na środowisko. Przewidywane działania spowodują wzmocnienie więzi społecznych.

Inwestycje wpłyną na rozwój turystyki kulturowej o charakterze ponadlokalnym oraz wzmocnią łowicki podregion kulturowy.

 

 

Działania związane z renowacją i rewitalizacją obszarów w Gminie Zduny rozpoczęły się w 2011 roku. Przeprowadzane prace dotyczyły prac rewaloryzacyjnych w skansenie Maurzycach,  utworzenia skansenu w Złakowie Kościelnym i remontów kościołów.

Zakres prac renowacyjnych obiektów dotyczył głównie wymiany pokrycia dachowego, wymieniany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany obróbki blacharskiej.

Renowacji poddane były nieliczne obiekty mieszkaniowo – użytkowe zlokalizowane na terenie Zdun, Złakowa Kościelnego i Złakowa Borowego.

W ostatnich latach utworzono miejsce sportu i obsługi turystów w Złakowie Kościelnym.

Z zakresu rewaloryzacji przeprowadzono złożone działania rewaloryzacyjne zabytkowego skansenu w Maurzycach .

Przeprowadzone działania nie powodowały pogorszenia jakości środowiska,
a przeprowadzane renowacje zabytków i rewaloryzacja skansenu znacznie poprawiła wizerunek gminy i wpłynęła ma polepszenie jakości krajobrazu.

Przedstawione powyżej ramy realizacji przedsięwzięć nie powodują znaczącego oddziaływania na środowisko, jedynie rewitalizacja historycznego układu ruralistycznego w Złakowie Borowym spowoduje przebudowę odcinak drogowego, co spowoduje poprawę nawierzchni i wpłynie na bezpieczeństwo podróżnych. Rewitalizacja historycznego rynku spowoduje uporządkowanie zieleni, co wpłynie na środowisko Gminy Zduny i poprawi wizerunek historycznej przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną.

Inwestycje wskazane powyżej są zgodna ze Strategią rozwoju Gminy Zduny, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduny, Planem zagospodarowania przestrzennego. 

Realizacja przedstawionych w inwestycji „zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) nie spowoduje prawdopodobieństwa oddziaływania skumulowanego
i transgranicznego oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska.

 

InformacjaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor] dnia 26 lipiec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 26 lipiec 2016 godz. 12:09
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 26 lipiec 2016 godz. 12:13
Liczba odsłon:
  3148 od 26 lipiec 2016 godz. 12:09  (średnio 2.1 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl