0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WYBORY I REFERENDA » Wybory ławników » 2015r.


Wybory ławników 2015

 

W związku z upływem kadencji ławników w bieżącym roku i potrzebą wybrania nowych ławników na kadencję 2016 - 2019 uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Zduny w terminie do 30 października 2015 r. wybierze:

 1. Do Sądu Okręgowego w Łodzi         -           2 ławników,
 2. Do Sądu Rejonowego w Łowiczu     -           1 ławnika.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat załącza następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (SĄD REJONOWY W ŁODZI, UL. KOŚCIUSZKI 107/109, 90-928 ŁÓDŹ) oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. miejsce stałego zamieszkania,
 4. własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Wzór Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z innymi niezbędnymi formularzami udostępnia się nieodpłatnie:

 1. w Urzędzie Gminy Zduny, Zduny 1C, pokój nr 14,
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy http://www.ugzduny.bip.cc/
 3. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

Karty zgłoszenia na ławnika sądowego przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Zduny, Zduny 1C, pokój nr 14, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 800 do 1600. Termin 30 czerwca 2015 r. jest ostatecznym terminem na złożenie kompletnego zgłoszenia.

 

Zduny, dnia 15 czerwca 2015 r.                   

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy Zduny

                                                                                     

                                                                                                                         Wiesław Dałek

 

Druki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

5. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie - drukInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Katarzyna Ginalska [Podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 16 czerwiec 2015 godz. 10:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 16 czerwiec 2015 godz. 14:46
Liczba odsłon:
  3642 od 16 czerwiec 2015 godz. 10:30  (średnio 2.11 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl