0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2013r. » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert » Treść Ogłoszenia


OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zduny

 

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

na rok 2013 na terenie Gminy Zduny

 

I. Rodzaj zadania

1.        Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy i szachy i sekcja lekkiej atletyki;

2.        Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki;

3.        Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 36.800,00 zł. W tym:

1.        Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy i szachy – 23.200,00 zł

2.        Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w sekcji lekkiej atletyki - 10.000,00 zł

3.        Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa – 3.600,00 zł

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.        W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Zduny.

2.        Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

3.        Ofertę należy przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

4.        Do oferty należy dołączyć:

1)   aktualny odpis z właściwego rejestru;

2)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok;

3)   aktualny statut;

4)   zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego.

5.        W przypadku złożenia kserokopii dokumentów osoby reprezentujące organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) są obowiązane potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

6.        Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) jest zobowiązana przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania publicznego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

7.        Złożenie oferty na powierzenie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2012 r. nie jest jednoznaczne
z przyznaniem dotacji.

8.        Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych:

1)   uzupełnienia brakujących podpisów w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonym w statucie;

2)   braku właściwych podpisów pod załącznikami;

3)   poświadczenia załączonych kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;

4)   uzupełnienia sprawozdania finansowego lub pozostałych wymaganych załączników;

5)   korekty oczywistej omyłki rachunkowej.

9.        Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) może zostać wezwana w wyznaczonym terminie do uzupełnienia braków formalnych.

10.    Oferty niekompletne pod względem formalnym, których nie uzupełniono w terminie wskazanym w wezwaniu, nie będą rozpatrywane. Za kompletność oferty odpowiada organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 z późn. zm.).

11.    Przekazanie dotacji na realizację zadania publicznego odbywa się na podstawie pisemnej umowy na powierzenie wykonania zadania publicznego, zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Zduny, a organizacją pozarządową i podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

12.    Umowa jest sporządzona na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

13.    Dotacja na realizację zadania publicznego przekazana zostanie na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w jednej transzy. Wysokość transzy i termin jej przekazania ustalone zostaną przez strony w umowie.

14.    Dotacja nie może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany w ofercie i określony
w umowie. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przekazane osobom trzecim.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.        Termin realizacji zadań publicznych ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2013 r.

2.        Z dotacji mogą zostać pokryte wydatki poniesione na realizację zadań publicznych przed dniem podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2013 r.

3.        Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)   prowadzenie działalności gospodarczej;

2)   kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych;

3)   odsetki od nieterminowych płatności;

4)   pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem 1 stycznia 2013 r.

4.        Koszty podlegające wydatkowaniu z dotacji:

1)   delegacje na zawody;

2)   ekwiwalenty sędziowskie;

3)   transport, noclegi, wyżywienie;

4)   opłaty licencyjne, startowe oraz ubezpieczenia zawodników;

5)   zakup sprzętu sportowego;

6)   zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadania;

7)   koszty obsługi zadania.

5.        Wymagane warunki realizacji zadań publicznych:

1)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji tenis stołowy i szachy;

2)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji piłka siatkowa;

3)   prowadzenie zajęć dla zawodników zespołów sportowych w sekcji

4)   czynny udział w rozgrywkach;

5)   propagowanie aktywności ruchowej i sportu.

6.        Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo kontroli w trakcie wykonywania zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w zakresie zgodności z umową, efektywności
i rzetelności oraz jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa
i postanowieniach umowy.

7.        Organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) zobowiązana jest do rzetelnego rozliczenia przedmiotu umowy: złożenia sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem opisanych prawidłowo faktur, rachunków, dokumentów potwierdzających dokonanie polecenia przelewu środków finansowych i innych dokumentów księgowych na odpowiednich drukach. W przypadku nie złożenia w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadania, bądź nie złożenia wraz ze sprawozdaniem wymaganych załączników, na realizację którego organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 otrzymała dotację, zostanie wezwana do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym w piśmie terminie. Jeśli pomimo wezwania organizacja pozarządowa i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) nie przedłoży sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami, bądź nie dostarczy brakujących załączników, zostanie zobowiązana do zwrócenia dotacji.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

1.        Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Zdunach,
Zduny 1C, 99-440 Zduny do dnia 20 marca 2013 r. do godziny 1530.

2.        Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.        W drodze zarządzenia Wójta Gminy Zduny powołana zostanie Komisja Konkursowa
w celu opiniowania złożonych ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013 r.

2.        Przeprowadzona przez Komisję Konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedstawiona zostanie Wójtowi Gminy Zduny.

3.        Ostatecznego podziału środków pomiędzy organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) dokonuje Wójt Gminy Zduny, po zapoznaniu się z wynikami otwartego konkursu ofert.

4.        Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych wraz z wykazem ofert nie spełniających wymogów formalnych, jak również ofert, które nie otrzymały dotacji zamieszczona zostanie:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zdunach;

2)   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zdunach;

3)   na stronie internetowej Gminy Zduny.

5.        Przy opiniowaniu ofert Komisja Konkursowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową i podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);

2)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)   propozycja jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie ono realizowane;

4)   zaangażowanie finansowe środków własnych oferenta oraz możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;

5)   wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

6)   dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelność
i terminowość realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji (w tym terminowość i kompletność złożenia sprawozdania wraz z wymaganymi załącznikami).

 

VII. Zrealizowane przez Gminę Zduny w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert
i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234
poz. 1536 z późn. zm.)

1.        Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2012 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 26.300,00 zł. W tym:

1)   Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka siatkowa w miejscowości Retki – 3.600,00 zł;

2)   Organizacja zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie tenis stołowy i szachy – 22.700,00 zł.

2.        Na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2013 r. przeznaczona została dotacja w kwocie 36.800,00 zł.

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 5 listopad 2013 godz. 11:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 5 listopad 2013 godz. 11:27
Liczba odsłon:
  4396 od 5 listopad 2013 godz. 11:27  (średnio 2.14 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl