0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH W 2018 ROKU » Sprzedaż nieruchomości nr 413/1 i 413/2 w Jackowicach » 4. Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach


Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 50/2017

WÓJTA GMINY ZDUNY

z dnia 23 października 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych nr 413/1 i 413/2  o łącznej pow. 2,8817  ha.

 

Na podstawie art. 39 ust.1oraz art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)  

z a r z ą d z a m, c o   n a s t ę p u j e :

§1. Ogłaszam drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych nr 413/1 i 413/2  o łącznej pow. 2,8817  ha.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.1. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w  §1 powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący komisji – Łukasz Witkowski

Członkowie:                      Anna Woźniak

                                           Katarzyna Ginalska

                                           Robert Guzek

                                           Urszula Jóźwiak

            2. Komisja   przeprowadza czynności przetargowe zgodnie z Regulaminem przetargu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

W Ó J T

                                                                            /-/ Jarosław Kwiatkowski

 

 

                 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2017

                                                                                                    Wójta Gminy Zduny z dnia 23 października 2017r.

     

            Na podstawie art. 39 ust.1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)  i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz 1490)

WÓJT GMINY ZDUNY

o g ł a s z a

drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych nr 413/1 i 413/2  o łącznej pow. 2,8817  ha,

zgodnie z wykazem  z dnia 12 czerwca 2017 roku.

Cena wywoławcza  - 137.500,00 zł

Nieruchomość rolna, położona we wsi Jackowice, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek  413/1 i 413/2 o łącznej powierzchni 2,8817 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą LD1O/00046077/0;

Przetarg odbędzie się w dniu

28 listopada 2017r. o godz. 10.00

w sali narad Urzędu Gminy Zduny.

Wadium w wysokości 13.000,00, zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Gminy Zduny 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 23 listopada 2017r.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy lub  do kasy Urzędu Gminy Zduny.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nieruchomością przed przetargiem.

Warunki przetargu zawarte w regulaminie przetargu udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Zduny w pokoju nr 7 – stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami.

Sprzedaż powyższej nieruchomości podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2260 z późn. zm.) ponieważ w ewidencji gruntów w skład niej wchodzą grunty rolne.

 

Wraz z dokonaniem wpłaty wymaganego wadium należy złożyć w Urzędzie Gminy Zduny pokój nr 7 dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zaświadczenie o zameldowaniu należy pobrać w Urzędzie Gminy (biuro ewidencji ludności).

Za każde oświadczenie należy uiścić opłatę w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

                             Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2017

                                                                                                    Wójta Gminy Zduny z dnia 23 października 2017r.

 

R E G U L A M I N

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych nr 413/1 i 413/2  o łącznej pow. 2,8817  ha

 

1. Organizatorem drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej jest Wójt Gminy Zduny.

2. Przedmiotem przetargu jest cena nieruchomości.

3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zduny.

4. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściciela nieruchomości, ogłasza w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zduny oraz podaje w prasie lokalnej.

5. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu tj.  28 listopada 2017r.  o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Zduny – sala narad.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

- wpłacą wadium w wysokości 13.000,00 zł do dnia 23 listopada 2017r.

- spełnią warunki zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2260 z późn. zm.) oraz najpóźniej w dniu wpłaty wadium okażą dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego i zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Zduny lub do kasy Urzędu Gminy Zduny.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

8. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

9. Wysokość postąpienia ustala się w porozumieniu z uczestnikami przetargu.

10. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

11. Po ustaniu postąpienia osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, przy czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

12. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby będzie wypłacane w kasie Urzędu Gminy gotówką lub na konto w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do sporządzenia aktu notarialnego. Akt notarialny zostanie  podpisany po wyznaczeniu granic nabytej nieruchomości.

15. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w kasie Urzędu Gminy Zduny lub na konto  Urzędu Gminy Zduny.

16. Właściciel nieruchomości ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia na piśmie o tym terminie nabywcę.

17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

18. Sprzedaż powyższej nieruchomości podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2260 z późn. zm.)

19. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.                    Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Urszula Jóźwiak [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 23 październik 2017 godz. 12:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 5 styczeń 2018 godz. 09:56
Liczba odsłon:
  2797 od 23 październik 2017 godz. 12:56  (średnio 2.15 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl