0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI » 2017r. » 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert » 1. Zarządzenie Wójta Gminy Zduny


Zarządzenie Nr 3/2017

Wójta Gminy Zduny

z dnia 01 lutego 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zduny w 2017 r.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz uchwały Nr XXIII/152/16 Rady Gminy Zduny z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam, co następuje:

 

          §1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności przedsięwzięcia służące rozwojowi sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

          2. Treść ogłoszenia, stanowi załącznik do zarządzenia.

          §2.1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
z wyjątkiem organizacji biorących udział w konkursie, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowej powoływanej przez Wójta Gminy Zduny w celu opiniowania złożonych ofert.

            2. Zgłoszenia dokonać należy w terminie do 23 lutego 2017 r.

          § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   WÓJT

/-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 luty 2017 godz. 15:32
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 luty 2017 godz. 15:32
Liczba odsłon:
  2300 od 1 luty 2017 godz. 15:32  (średnio 1.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl