0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI » 2015r. » Zarządzenie Wójta Gminy Zduny z dnia 8 marca 2015r.


Zarządzenie Nr 8/2015

Wójta Gminy Zduny

z dnia 13 marca 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielnie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DZ. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Zduny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego, polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Zduny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 63, poz. 563) oraz uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Zduny z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określono w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 40, poz. 369), zarządzam, co następuje:

 

          §1.1. Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny.

          2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków, określającego termin i miejsce ich składania, stanowi załącznik do zarządzenia.

 

          § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

   WÓJT

/-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Łukasz Witkowski [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 13 marzec 2015 godz. 15:52
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 13 marzec 2015 godz. 15:52
Liczba odsłon:
  3227 od 13 marzec 2015 godz. 15:52  (średnio 1.96 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl