0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI » WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO - II EDYCJA


Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 20/2017

Wójta Gminy Zduny

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja”

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz Uchwały Nr XXVII/173/17 Rady Gminy Zduny z dnia 30   marca 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Zduny do realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja” zarządzam, co następuje:

 

 §1. Gmina Zduny dofinansowuje budowę przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych na zabudowanych nieruchomościach w miejscowościach: Zduny, Nowe Zduny, Strugienice, Maurzyce w ramach udziału w Programie Priorytetowym pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja”, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

§2.1. Wysokość dofinansowania na wykonanie jednego przyłącza - podłączenia budynku do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej wynosi:

1) do 50 % kosztów całkowitych (ceny brutto);

2) nie więcej niż 3.000,00 zł.

       2. Koszty kwalifikowane (dofinansowane z Funduszu i udział własny) stanowią:

1) zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej,

2) roboty budowlano - montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.

           3. Koszty niekwalifikowane (wyłącznie udział własny) stanowią:wykonanie dokumentacji projektowej,

1) pomiary geodezyjne,

2) nadzór inwestorski.

§3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowić będzie dla otrzymującego to dofinansowanie przychód, zobowiązany jest on do stosowania odpowiednich przepisów
w tym zakresie.

§4. Uprawnionymi do uzyskania dofinansowania są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym będące właścicielem lub posiadające prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami zabudowanymi budynkami, które w dniu otrzymania dofinansowania są użytkowane.

            §5. 1. Otrzymujący dofinansowanie zapewniają trwałość zadania przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia jego zakończenia. Przez trwałość zadania rozumie się zachowanie efektu rzeczowego i ekologicznego, tj. wybudowanie przyłącza i jego eksploatowanie przez mieszkańców budynku podłączonego do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej oraz podpisanie umowy z Gminą na odprowadzanie ścieków.

            2. Przyłącza wykonane z dofinansowaniem podlegają przez okres 5 lat od wykonania nadzorowi Gminy na zasadach określonych w umowie, o której mowa w § 7 ust. 2.

3. Kwota dofinansowania podlega niezwłocznemu zwrotowi w przypadku braku eksploatacji przyłącza lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.

  §6. 1. Chętni do otrzymania dofinansowania składają do Urzędu Gminy Zduny - pokój nr 2 Wniosek, którego wzór określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

  2. Wnioski składa się w terminie określonym przez Wójta w informacji o naborze wniosków do Programu.

  3. Wzór informacji Wójta o naborze wniosków do Programu, określa załącznik Nr 2 zarządzenia.

§7. 1. Gmina Zduny wystąpi do WFOŚiGW w Łodzi o środki na realizację Programu pod warunkiem złożenia co najmniej 30 wniosków o dofinansowanie.

2. Gmina po przyznaniu dotacji z WFOŚiGW niezwłocznie przystąpi do realizacji programu podpisując umowy z właścicielami nieruchomości, w których określone zostaną wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z podłączenia budynków do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Zduny

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Załączniki do ZarządzeniaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Eliza Warzywoda [Podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 24 kwiecień 2017 godz. 10:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 24 kwiecień 2017 godz. 10:50
Liczba odsłon:
  2706 od 24 kwiecień 2017 godz. 10:33  (średnio 2.03 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl