0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2017 » a30. Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża w Maurzycach


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

           Stosownie do art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

  

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informacje o:

1. wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Szkopiaka prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą „BETMARKO” Marek Szkopiak w imieniu którego działa Pełnomocnik Pani Grażyna Porwańska w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Maurzyce”-Pole B, na działkach ewidencyjnych o nr 310/1, 313 i 317/1 w miejscowości Maurzyce, gmina Zduny, powiat łowicki.

 2. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko

3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Zduny

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonywania uzgodnień są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi

5. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. raportem oddziaływania na środowisko aneksami do raportu,  uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, w pokoju nr 7,  w godzinach pracy urzędu.

6.  Zainteresowani mogą wnosić swoje wnioski bądź uwagi w przedmiotowej sprawie  w formie pisemnej osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zduny, 99-440 Zduny pokój nr 16 (sekretariat) w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gminazduny@poczta.onet.pl w dniach od 29 listopada 2017 r. do dnia 29 grudnia 2017 roku.  

Uwaga lub wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku - czego dotyczy.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zduny

                         Wójt                   

                                                        /-/ Jarosław Kwiatkowski

                                                Zduny, dn. 22 listopada 2017 roku Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 23 listopad 2017 godz. 13:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 23 listopad 2017 godz. 13:04
Liczba odsłon:
  2262 od 23 listopad 2017 godz. 13:04  (średnio 1.94 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl