0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
PORADNIK INTERESANTA » Urząd Stanu Cywilnego » Zmiana imienia i nazwiska


·       Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).

·       Podstawowe zasady dotyczące zmiany imienia lub nazwiska:

 1. zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia;
 2. zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;
 3. zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego;
 4. zmiana nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, gdy jest ono tożsame z nazwiskiem rodowym, rozciąga się na to nazwisko, wyłącznie na żądanie wnioskodawcy;
 5. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony „ważnymi względami”. Katalog powodów uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska jest otwarty. Przepisy ustawy wskazują jedynie przykładowe sytuacje uzasadniające zmianę danych:
  • gdy aktualne imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
  • na imię i nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 6. wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku;

·       Osoby uprawnione do zmiany imienia i nazwiska:

 1. obywatele polscy,
 2. cudzoziemcy nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli posiadają w RP miejsce pobytu stałego,
 3. cudzoziemcy, którzy uzyskali w RP status uchodźcy – wyłącznie w przypadkach, gdy występują szczególnie ważne powody związane z zagrożeniem ich prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

·       Właściwość organów:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej ww. sposób – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy;
 2. wojewoda – jest organem odwoławczym od decyzji administracyjnych wydanych przez kierownika USC oraz sprawuje nadzór nad działalnością kierowników USC w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie;
 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – sprawuje nadzór nad sprawami objętymi ustawą.

·       Dokumenty konieczne do przedłożenia:

 1. Wniosek – złożony osobiście we właściwym urzędzie stanu cywilnego lub w przypadku osób zamieszkałych za granicą – w urzędzie konsularnym. Istnieje również możliwość korespondencyjnego przesłania wniosku, z zastrzeżeniem opatrzenia podpisu poświadczeniem notarialnym. Wniosek powinien zawierać:
  • dane osoby, której zmiana dotyczy (imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, a w przypadku ich braku – adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, numer PESEL);
  •  imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;
  • uzasadnienie;
 2. Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego wnioskodawcy i jego małoletnie dzieci, o ile zmiana będzie rozciągała się również na nie;
 3. Inne dokumenty potwierdzające zasadność żądań wnioskodawcy;
 4. Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
 5. W przypadku, gdy ww. dokument nie zawiera numeru PESEL należy dodatkowo przedłożyć powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru;
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 zł.

·       Zmiana nazwiska małoletniego dziecka.

Zmiana danych dziecka może nastąpić w dwóch trybach:

 1. zmiana nazwiska dziecka może być konsekwencją zmiany nazwiska jego rodziców. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dzieci wymaga zgody drugiego z rodziców.
 2. zmiana imienia lub nazwiska może dotyczyć wyłącznie dziecka na pisemny wniosek jednego z rodziców / przedstawiciela ustawowego dziecka, pod warunkiem wyrażenia zgody drugiego z rodziców/ przedstawicieli ustawowych oraz dziecka, które ukończyło 13 lat.

Brak zgody jednego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka dopuszczalny jest wyłącznie w sytuacjach, gdy jeden z rodziców:

 • nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie żyje,
 • nie jest znany,
 • jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.

 

WAŻNE!!!

 • nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów (nie dotyczy obywateli posiadających podwójne obywatelstwo);
 • po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Szkopiak [Kierownik USC] dnia 1 marzec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 marzec 2012 godz. 13:43
Liczba odsłon:
  5166 od 1 marzec 2012 godz. 13:26  (średnio 2.16 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl