0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH W 2018 ROKU » Sprzedaż nieruchomości nr 289 w Bąkowie Dolnym » 5. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie Dolnym


Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 4/2018

WÓJTA GMINY ZDUNY

z dnia 5 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie Dolnym oznaczonej jako działka nr 289 o pow. 0,2696 ha.

 

Na podstawie art. 39 ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) 

z a r z ą d z a m, c o   n a s t ę p u j e :

          §1. Ogłaszam trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bąków Dolny, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 289 o pow. 0,2696 ha.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.1. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w  §1 powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący komisji –  Łukasz Witkowski

Członkowie:                       Anna Woźniak

                                        Katarzyna Ginalska

                                           Robert Guzek

                                         Urszula Jóźwiak

            2. Komisja   przeprowadza czynności przetargowe zgodnie z Regulaminem przetargu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

W Ó J T

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

 

 

 

                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2018

                                                                                                   Wójta Gminy Zduny z dnia 5 stycznia 2018 r.

          

            Na podstawie art. 39 ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)  i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz 1490)

 

WÓJT GMINY ZDUNY

o g ł a s z a

trzeci ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bąków Dolny, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 289 o pow. 0,2696 ha.

zgodnie z wykazem  z dnia 12 czerwca 2017 roku.

Cena wywoławcza 24.700,00 zł brutto;

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.)

 

Nieruchomość położona we wsi Bąków Dolny, oznaczona  numerem ewidencyjnym działki 289 o pow. 0,2696 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą LD1O/00041233/7;

Nieruchomość o dobrym kształcie czworokąta o średniej szerokości około 47m. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą publiczną o nawierzchni bitumicznej. Działka posiada dostęp do  sieci wodociągowej i energetycznej. Sąsiaduje z terenami zabudowy zagrodowej. Na terenie działki znajduje się drewniany budynek mieszkalny o pow. zabudowy 54 m2, w złym stanie technicznym.

Przetarg odbędzie się w dniu

21 lutego 2018r. o godz. 13.00

w sali narad Urzędu Gminy Zduny.

 

Wadium w wysokości  3.000,00, zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu należy wpłacić na konto Gminy Zduny 95 9288 1109 1270 1384 2000 0040 lub w kasie Urzędu Gminy najpóźniej w dniu 16 lutego 2018r.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy lub  do kasy Urzędu Gminy Zduny.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone w ciągu trzech dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wszelkie opłaty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi nabywca.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nieruchomością przed przetargiem.

Warunki przetargu zawarte w regulaminie przetargu udostępnione są do wglądu w Urzędzie Gminy Zduny w pokoju nr 7 – stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami.

Sprzedaż powyższej nieruchomości nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2260 z późn. zm.) ponieważ przepisów w/w ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha.

 

Wójt Gminy Zduny zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.

W Ó J T

                                                                        /-/ Jarosław Kwiatkowski

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018

                                                                                                    Wójta Gminy Zduny z dnia 5 stycznia 2018r.

 

R E G U L A M I N

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bąków Dolny, oznaczonej  numerem ewidencyjnym działki 289 o pow. 0,2696 ha.

 

1. Organizatorem trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej jest Wójt Gminy Zduny. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na konto Gminy Zduny lub do kasy Urzędu Gminy Zduny.

2. Przedmiotem przetargu jest cena nieruchomości.

3. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zduny.

4. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściciela nieruchomości, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zduny.

5. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu tj. 21 lutego 2018r.  o godz.13.00 w Urzędzie Gminy Zduny – sala narad.

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli:

- wpłacą wadium w wysokości 3.000,00 zł do dnia 16 lutego 2018r.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.

8. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

9. Wysokość postąpienia ustala się w porozumieniu z uczestnikami przetargu.

10. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne coraz wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania, nie ma dalszego postąpienia.

Cena zaoferowana przez uczestnika przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

11. Po ustaniu postąpienia osoba przeprowadzająca przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z oferowanych cen dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, przy czym wywołuje trzykrotnie tę cenę, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.

12. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby będzie wypłacane w kasie Urzędu Gminy gotówką lub na konto w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu.

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna sprzedaży.

14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do sporządzenia aktu notarialnego. Akt notarialny zostanie podpisany po wyznaczeniu granic nabytej nieruchomości.

15. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w kasie Urzędu Gminy Zduny lub na konto Urzędu Gminy Zduny.

16. Właściciel nieruchomości ustala z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadamia na piśmie o tym terminie nabywcę.

17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

18. Sprzedaż powyższej nieruchomości nie podlega ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2260 z późn. zm.)

19. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.      

 

W Ó J T

                                                                        /-/ Jarosław KwiatkowskiInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Urszula Jóźwiak [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 5 styczeń 2018 godz. 09:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 5 styczeń 2018 godz. 09:44
Liczba odsłon:
  2395 od 5 styczeń 2018 godz. 09:38  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl