0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY » 2016 » Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy tyrbiny wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Jackowice


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZDUNY

 

Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)) oraz art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 1016 r., poz.23)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

zawiadamiając strony tego postępowania administracyjnego

 

że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach wiatrowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 961) zostało zakończone postępowanie dowodowe w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Witolda Chudzyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowo-Sprzętowe „WITEX” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej o mocy 800 kW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działce o nr ewid. 248 w miejscowości Jackowice, gm. Zduny, powiat łowicki                         

 

 

1. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej cyt. ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji. Z aktami sprawy oraz zebranymi dowodami strona postępowania może zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zduny pok. nr 7. w godz. pracy urzędu.

2. Ewentualne uwagi i wnioski strona może złożyć do dnia 23 września 2016 roku, w Urzędzie Gminy Zduny pok. nr 15 (sekretariat) w godz. pracy urzędu.

 

 

Wójt Gminy Zduny

/-/ Jarosław Kwiatkowski

 

                                                     

Zduny, dn. 1 września 2016 roku

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Robert Guzek [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Katarzyna Ginalska dnia 1 wrzesień 2016 godz. 09:30
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Katarzyna Ginalska dnia 1 wrzesień 2016 godz. 09:53
Liczba odsłon:
  2917 od 1 wrzesień 2016 godz. 09:30  (średnio 2.04 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl