0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
PORADNIK INTERESANTA 9433
 Podatki 7224
 podatek rolny 6238
 podatek od nieruchomości 6583
 podatek leśny 5217
 opłata targowa 5325
 Urząd Stanu Cywilnego 9791
 Wiadomości ogólne 4100
 Akt urodzenia 3935
 Zawarcie Małżeństw i Akt Małżeństwa 3694
 Akt zgonu 3955
 Sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego 3416
 Zmiana imienia i nazwiska 3895
 Wielojęzyczne odpisy skrócone aktów stanu cywilnego 3589
 Opłata skarbowa 4015
 Adresy USC w Polsce 4074
 Dowody osobiste 4838
 Sekretariat 6649
 Sprawy Oświatowe 6651
 Biuro Rady Gminy 6799
 Działalność gospodarcza 6571
 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy 5641
 jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 5898
 Wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej 4305
 Gospodarka nieruchomościami 6374
 Rolnictwo i ochrona środowiska 6691
 Gospodarka odpadami komunalnymi 3030
 Druki do pobrania 3229
 Wybory 1391
URZĄD GMINY 12615
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 7157
 Samodzielne stanowiska pracy 8660
 Samodzielne Stanowisko ds. Obywatelskich i Obronnych 6112
 Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Sekretariat 5907
 Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 6754
 Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami 6117
 Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6653
 Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Promocji 6346
 Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty 6599
 Biuro Rady 7054
 Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3206
 Urząd Stanu Cywilnego 7437
 Referat Finansowy 8130
POMOC SPOŁECZNA 10647
 Świadczenie wychowawcze RODZINA 500+ 2058
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 11564
 rok 2010 3558
 rok 2011 3476
 rok 2012 3358
 rok 2013 2931
 rok 2014 2173
 rok 2015 1830
 rok 2016 1737
 Obwieszczenie o zmianie Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 713
 Obwieszczenie o zmianie Uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6
 Obwieszczenie o zmianie uchwały Rady Gminy Zduny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3
STATUS GMINY 9328
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY 11508
 2016 4303
 Wszczęcie postępowania w sprawie przebudowy głównego wejścia do budynku Szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na terenie położonym w obrębie wsi Nowe Zduny 2248
 Wszczęcie postępowania w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złaków Borowy 2106
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegsającej na budowie zbiornika wyrównawczego wody wraz z zestawem pomp sieciowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Złaków Borowy 1705
 Obwieszczenie w związku z przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych w Złakowie Borowym 1870
 Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego przy wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach zgody na budowę obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w miejscowości Łaźniki 1882
 Obwieszczenie o wszczęsciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników w miejscowości Rząśno 2027
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w miejscowości Maurzyce 1711
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Łaźniki 1744
 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Maurzyce 1705
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w Nowych Zdunach 1986
 Obwieszczenie o zakończoniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników w miejscowości Rząśno 1846
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy tyrbiny wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Jackowice 1703
 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa na rzece Bzura dwóch pomostów pływających dla mniej niż 10 kajaków i wykorzystujących linię brzegową na długości mniejszej niż 20 m 1592
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Maurzyce 1683
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Zduny 1679
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji-Budowa słupa elektroenerg., sieci elektroenerg., stacji transformatowej, odcinka sieci elektroenereg. napowietrznej niskiego napięcia i 2 słupów 1715
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu letniego ze zbiornikiem na ścieki bytowe na terenie boiska sportowego w Jackowicach 1560
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych schodów do budynku przewidzianego do adaptacji na potrzeby Urzędu Gminy Zduny w miejscowości Zduny 1521
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia dla potrzeb montażu 2 latarnii oświetleniowych w miejscowości Szymanowice 1519
 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowośco Maurzyce 1419
 Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia we wsi Zduny 1585
 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wszczęcia postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia i 2 słupów we wsi Maurzyce 1838
 Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia w Szymanowicach 1452
 Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych schodów do budynku przewidzianego do adaptacji na potrzeby Urzędu Gminy Zduny 1453
 Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie pawilonu letniego wraz ze zbiornikiem na ścieki bytowe na terenie boiska sportowego w Jackowicach 1540
 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia 1616
 2017 3161
 1. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kabowych niskiego napięcia i 2 słupów linii elektroenergetycznej napowietrznej we wsi Maurzyce 1573
 2. Obwieszczenie Wójta Gminy, że wszczęto postępowanie w sprawie budowy sieci elektoenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcie w Bogorii Dolnej 1501
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postepowanie w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznejk niskiego napięcia w Strugienicach 1579
 4. Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogorii Górnej 1545
 5. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu o numerze JNI 01028890 w miejscowości Bąków Górny 1504
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w Zdunach 1482
 7. Obwieszczenie, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogorii Dolnej 1368
 8. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polagającej na rozbudowie i budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Bogorii Górnej 1400
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polagającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz rozbudowa i budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w Strugienicach 1285
 a10. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polagającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w Strugienicach 1423
 a11.Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie obiektu mostowego nad rzeką Iglą w miejscowości Bąków Górny 1220
 a12. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 1199
 a13. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji nr 1/17: PI.6733.1.2017 z dnia 14.03.2017 r. 1186
 a14. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej 1265
 a15. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w Bąkowie Górnym 1179
 a16. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie obiektu mostowego nad rzeką Iglą w ciągu drogi powiatowej w Bąkowie Górnym 1219
 a17.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na nadbudowie budynku socjalno - administracyjnego oraz budowa i nadbudowa budynku architektury krajobrazu w miejscowości Zduńska Dąbrowa 1285
 a18. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny informujące strony o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji 1603
 a19. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia dla potrzeb oświetlenia ulicznego w obrębie wsi Bąków Górny 1222
 a20. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na nadbudowie budynku socjalno - administracyjnego oraz budowa i nadbudowa budynku architektury krajobrazu - obręb Nowe Zduny 1209
 a21. Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej we wsi Maurzyce 1092
 a22. Obwieszczenie Wójta Gminy, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej tefonii komórkowej w Strugienicach 1191
 a23. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych linii: kablowej i napowietrznej niskiego napięcia, kablowej średniego napięcia oraz budowie słupowej stacji transformatowej 1160
 a24. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch odcinków drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maurzyce 1203
 a25. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 1135
 a26. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny o wszczęciu postępowania adm. na wniosek P. Pawła Wojdy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa obiektu inwentarskiego – obory- rozbudowa 1119
 a27. Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich przeznaczonych do chowu brojlerów kurzych w Łaźnikach 1097
 a28. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny, że wszczęto postępowanie adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory w miejscowości Bogoria Górna 1154
 a29. Obwieszczenie Wójta Gimuny w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich w Łaźnikach 1013
 a30. Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża w Maurzycach 1028
 a31. Obwieszczenie Wójta Gminy Zduny w sprawie wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu inwentarskiego- obory- rozbudowa w Urzeczu 833
 2018 2314
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KONCEPCJI NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW 5807
DZIENNIKI USTAW I MONITORY POLSKIE 5493
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA 11500
PLAN MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY 9552
WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 7094
 2013r. 3015
 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 2897
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 3077
 Treść Ogłoszenia 3128
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 3280
 Załaczniki 3297
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 3149
 2014r. 3275
 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2796
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 3131
 Treść ogłoszenia 3139
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 2948
 Załączniki 3096
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 2865
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 3262
 2015r. 2712
 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2442
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2853
 Treść ogłoszenia 2297
 Załączniki 2219
  Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 2074
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 2028
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 2079
 2016r. 2362
 Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 1789
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 1914
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 1693
 Treść ogłoszenia 1991
 Załączniki 1791
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 1706
 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 1422
 2017r. 1898
 1. Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 1906
 2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 1441
 1. Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 1371
 2. Treść ogłoszenia 1610
 3. Załączniki 1333
 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu 1289
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy 1312
 2018r. 1235
 1. Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 1027
 2. Wyniki konsultacji 1012
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 896
 1. Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 910
 2. Treść ogłoszenia 895
 3. Załączniki 827
 4. Ogłoszenie o wynikach konkursu 758
PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY ZDUNY 4730
KONSULTACJE SPOŁECZNE 5250
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny 3537
 2016 r. 2005
 2018 r. 983
 Zintegrowany program rewitalizacji dla Gminy Zduny 1613
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 4092
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 16089
 SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH W 2018 ROKU 5123
 Sprzedaż nieruchomości nr 177 w Wiskienicy Dolnej 1497
 1. Uchwała Nr XXIX/189/17 Rady Gminy Zduny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 1456
 2. Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Zduny w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wiskienicy Dolnej 1440
 3. Zarządzenie Nr 34 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1644
 4. Zarządzenie Nr 51 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wiskienicy Dolnej 1141
 5. Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu ograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wiskienicy Dolnej 1089
 Sprzedaż nieruchomości nr 225 w Złakowie Kościelnym 2279
 1. Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy Zduny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 1579
 2. Zarządzenie Nr 41 Wójta Gminy Zduny w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Złakowie Kościelnym 1470
 3. Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1488
 4. Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Złakowie Kościelnym 1160
 5. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Złakowie Kościelnym 1015
 Sprzedaż nieruchomości nr 289 w Bąkowie Dolnym 1355
 1. Uchwała Nr XXIX/187/17 Rady Gminy Zduny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 1447
 2. Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Zduny w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie Dolnym 1472
 3. Zarządzenie Nr 30 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1428
 4. Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie Dolnym 1152
 5. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie Dolnym 1003
 6. Zarządzenie Nr 13/218 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Bąkowie Dolnym 811
 7. I N F O R M A C J A o wynikach przeprowadzonego przetargu 796
 Sprzedaż nieruchomości nr 413/1 i 413/2 w Jackowicach 1381
 1. Uchwała Nr XXIX/190/17 Rady Gminy Zduny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 1549
 2. Zarządzenie Nr 35 Wójta Gminy Zduny w sprawie wyboru formy przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach 1440
 3. Zarządzenie Nr 36 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej 1539
 4. Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach 1461
 5. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach 966
 6. Zarządzenie Nr 12/2018 zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Zduny w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jackowicach 939
 7. I N F O R M A C J A o wynikach przeprowadzonego przetargu 917
 WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH 1798
 WZÓR OŚWIADCZENIA ROLNIKA 1772
 WYKAZ NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 1380
 WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PIERWOKUPU 1352
 DZIERŻAWA GMINNYCH GRUNTÓW ROLNYCH 1465
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres do trzech lat oraz ogłoszenia ich wykazu 1284
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 10289
 Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny 9665
 Szkoły 7508
 Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach 7938
 Szkoła Podstawowa w Bąkowie Górnym 7293
 Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 7632
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach 1222
WYKAZ UDZIELONYCH ULG,ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻENIE PODATKU NA RATY 4166
 2010r. 3061
 2011r. 3180
 2012r. 3062
 2013r. 2825
 2014r. 2277
 2015r. 1602
 2016r. 1377
WYKAZ ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 3925
 2010r. 2923
 2011r. 2866
 2012r. 3024
 Informcja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych 3704
 2013r. 2478
 2014r. 2000
 2015r. 1548
 2016r. 1124
SOŁECTWA 10196
 Lista Sołectw 11841
 Bąków Dolny 6813
 Rada Sołecka 5985
 Komisja Rewizyjna 5338
 Bąków Górny 6773
 Rada Sołecka 6278
 Bogoria Dolna 6948
 Rada Sołecka 6082
 Komisja Rewizyjna 5756
 Bogoria Górna 6139
 Rada Sołecka 5803
 Komisja Rewizyjna 5971
 Bogoria Pofolwarczna 5937
 Rada Sołecka 5907
 Dąbrowa 6187
 Rada Sołecka 5579
 Jackowice 7181
 Rada Sołecka 5916
 Łaźniki 7617
 Rada Sołecka 5697
 Komisja Rewizyjna 5686
 Maurzyce 6592
 Rada Sołecka 5736
 Nowe Zduny 6324
 Rada Sołecka 5886
 Nowy Złaków 5942
 Rada Sołecka 5681
 Pólka 6434
 Rada Sołecka 5265
 Retki 7181
 Rada Sołecka 5773
 Rząśno 6778
 Komisja Rewizyjna 5547
 Rada Sołecka 6105
 Strugienice 6938
 Rada Sołecka 5801
 Komisja Rewizyjna 5507
 Szymanowice 6129
 Rada Sołecka 5900
 Urzecze 6483
 Rada Sołecka 5763
 Kmisja Rewizyjna 5483
 Wierznowice 6260
 Rada Sołecka 6094
 Zduny 7089
 Rada Sołecka 5760
 Komisja Rewizyjna 5491
 Wiskienica Dolna 6004
 Rada Sołecka 6114
 Wiskienica Górna 6029
 Rada Sołecka 5572
 Zalesie 5972
 Rada Sołecka 6132
 Złaków Borowy 6327
 Rada Sołecka 5697
 Komisja Rewizyjna 5566
 Złaków Kościelny 6757
 Rada Sołecka 6030
STATUT GMINY 9123
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 4582
 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 3616
 2018 r. 1266
 Druki do pobrania 4051
 Informacje 3758
 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3271
 SEGREGACJA SUROWCÓW - PROSTY SPOSÓB NA ODPADY 3422
 ŚCIEKI 3766
 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 3197
 Wniosek o wpis do działalności regulowanej 2823
 Rejestr Działalności regulowanej 3059
 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 3796
 Zbiórka opon z samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ciągników i innych maszyn rolniczych oraz dętki i opony rowerowe, motocyklowe 2382
 WYKONANIE PODŁĄCZEŃ BUDYNKÓW DO ZBIORCZEGO SYSTEMU KANALIZACYJNEGO - II EDYCJA 1253
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY 5387
 EDYCJA IV 3124
BEZPIECZEŃSTWO 3676
 UPAŁY 2264
 ZGROMADZENIA 1989
 Kampania społeczna ostrzegająca ludzi przed oszustwami “na wnuczka” 1908
 BEZPIECZNE WAKACJE 1696
 Placówki świadczące pomoc osobom bezdomnym 1660
 Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze 1685
 POWÓDŹ 1768
 Afrykański pomór świń 1780
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 1585
 Ochrona Ludności - Informator 1589
 PTASIA GRYPA 1448
 Obrona Cywilna 1296
 REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA 1142
WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI SPORTOWYMI 3326
 2014r. 3152
 Treść ogłoszenia 2730
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 2837
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny z dnia 17 marca 2014r. 2917
 Treść ogłoszenia z 17 marca 2014r. 2918
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 2857
 Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie rozwoju sportu 2727
 2015r. 2223
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zduny o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny 11858
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny z dnia 8 marca 2015r. 2025
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 2007
 2016r. 2079
 Ogłoszenie Wójta Gminy Zduny o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny 1833
 Zarządzenie Wójta Gminy Zduny 1663
 Ogłoszenie o wynikach konkursu 1690
 2017r. 1671
 1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielnie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1391
 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Zduny o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny 1560
 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu 1302
 2018r. 1008
 1. Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielnie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 862
 2. Ogłoszenie Wójta Gminy Zduny o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Zduny dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Zduny 879
 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu 828
WYBORY I REFERENDA 3761
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3180
 2014r. 2941
 Wybory samorządowe 4047
 2014r. 3373
 2018r. 1443
 Wybory na Prezydenta RP 2208
 2015r. 2826
 Wybory ławników 1882
 2015r. 2166
 Referendum Ogólnokrajowe 2106
 2015r. 2303
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2473
 2015r. 2453
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 2584
WYKAZ DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU 2473
 WNIOSKI 2537
 POSTANOWIENIA 3991
 RAPORTY 2556
 DECYZJE 2571
PLANY I PROGRAMY 2356
 PROGRAMY 2332
 Program redukcji fosforu dla jednolitej części wód powierzchniowych 2073
 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduny 2714
 2017 r. 1337
 Zintegrowany program rewitalizacji dla Gminy Zduny 1707
 PROGRAMY ROZWOJU LOKALNEGO 1552
 PROGRAM ROZWOJU LOKALNGEO GMINY ZDUNY 1532
 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZDUNY 1536
 PLANY 2424
 PLANY ROZWOJU 1834
 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZŁAKÓW BOROWY 1762
 PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ZDUNY 1759
 PLANY ROZWOJU GMINY ZDUNY 1483
 PLANY ODNOWY 1532
 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BĄKÓW DOLNY 1498
 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZŁAKÓW KOŚCIELNY 1526
 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ZDUNY 1449
SPÓŁKA WODNA 2480
 2015r. 2309
 2016r. 1822
STRATEGIE 1813
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZDUNY 2095
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zduny 1492
INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI 1661
 2015 1750
 2016 1115
OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ 1733
 2016 r. 1553
 2015 r. 1648
 2017 r. 1054
 2018 r. 874
ZINTEGROWANY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY ZDUNY 1775
ŚLADAMI PRYMASÓW, ZAWISZY, WALEWSKIEJ I NAPOLEONA - ŁOWICKI PARK KULTUROWY 1784
 Obwieszczenie Rady Gminy Zduny w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem w gminie Zduny parku kulturowego 1804
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1515
 Bezdomność zwierząt 1394
REFORMA OŚWIATY 1639
PETYCJE 1535
 2017 r. 1353
PLAN MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZDUNY 1667
 2017 r. 1468
 Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla fragmentów wsi: Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Dolna, Bogoria Górna, Bogoria Pofolwarczna, Dąbrowa, Jackowice, Łaźniki, Maurzyce, Nowe Zduny, Nowy Złaków, Pólka, Retki, Rząśno, Strugienice, Szymanowice ... 1487
 Przystąpienie do sporządzenia MPZP dla fragmentów wsi: Nowe Zduny i Maurzyce 1206

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl