0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
Inne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXV/233/18XXXVw sprawie podziału Gminy Zduny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym08.03.2018
XXXIV/224/18XXXIVw sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Zduny na rok 201825.01.2018
XXXIII/219/17XXXIIIw sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny”28.12.2017
XXXIII/218/17XXXIIIw sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zduny28.12.2017
XXXII/211/17XXXIIw sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Nowych Zdunach23.11.2017
XXXI/203/17XXXIw sprawie przekazania środków finansowych dla Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie części kosztów jej funkcjonowania w 2017 roku21.09.2017
XXXI/202/17XXXIw sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno21.09.2017
XXX/198/17XXXw sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Zduny w roku budżetowym 201713.07.2017
XXIX/186/17XXIXw sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód budżetu Gminy Zduny instrumentem płatniczym08.06.2017
XXIX/184/17XXIXw sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Nowych Zdunach08.06.2017
XXVII/179/17XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na dział spadku30.03.2017
XXVII/177/17XXVIIw sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Rekreacji i Sportu30.03.2017
XXVII/173/17XXVIIw sprawie przystąpienia Gminy Zduny do realizacji Programu Priorytetowego pod nazwą „Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego – II edycja”30.03.2017
XXV/166/17XXVw sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Zduny na rok 201726.01.2017
XXV/164/17XXVw sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach i Urzędu Gminy Zduny26.01.2017
XXIV/160/16XXIVzmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zduny 29.12.2016
XXIII/154/16XXIIIw sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 17.11.2016
XXII/142/16XXIIzmieniająca uchwałę Nr XI/71/15 w sprawie przyjęcia Zintegrowanego programu rewitalizacji dla Gminy Zduny29.09.2016
XX/138/16XXw sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy Zduny w roku budżetowym 201625.08.2016
XX/135/16XXw sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad utworzeniem w gminie Zduny parku kulturowego pod nazwą: „Śladami Prymasów, Zawiszy, Walewskiej i Napoleona – Łowicki Park Kulturowy”25.08.2016
XIX/133/16XIXw sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody23.06.2016
XIX/129/16XIXw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łowickiemu23.06.2016
XVII/121/16XVIIw sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Gmin Wiejskich RP21.04.2016
XVI/112/16XVIzmieniająca uchwałę Nr XXIII/124/05 Rady Gminy w Zdunach z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach10.03.2016
XVI/111/16XVIw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej10.03.2016
XVI/108/16XVIzmieniająca uchwałę Nr XIV/96/15 w sprawie zasad przysługiwania diet sołtysom w Gminie Zduny10.03.2016
XV/105/16XVw sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Łaźniki28.01.2016
XV/100/16XVw sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Zduny na rok 201628.01.2016
XIV/97/15XIVw sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Gminy Zduny29.12.2015
XIV/96/15XIVw sprawie zasad przysługiwania diet sołtysom w Gminie Zduny29.12.2015
XI/73/15XIw sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 17.11.2015
XI/71/15XIw sprawie przyjęcia Zintegrowanego programu rewitalizacji dla Gminy Zduny17.11.2015
X/69/15Xw sprawie zabezpieczenia środków na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 201915.10.2015
X/66/15Xzmieniająca uchwałę Nr VI/25/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso15.10.2015
X/65/15Xw sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości15.10.2015
IX/62/15IXw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego10.09.2015
IX/60/15IXw sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zduny 10.09.2015
IX/59/15IXw sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Gminy Zduny z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zduny 10.09.2015
IX/58/15IXw sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Wiskienica Dolna10.09.2015
IX/57/15IXw sprawie wyboru ławników na kadencję lat 2016-201910.09.2015
VIII/51/15VIIIw sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/172/06 Rady Gminy w Zdunach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny, obejmującego fragmenty wsi: Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Doln09.07.2015
VIII/54/15VIIIw sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa09.07.2015
VIII/53/15VIIIw sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi o udzielenie informacji o kandydatach na ławników09.07.2015
VIII/52/15VIIIw sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników09.07.2015
VII/45/15VIIw sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych11.06.2015
VII/44/15VIIw sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Wesołe przedszkolaki w gminie Zduny”11.06.2015
VII/43/15VIIw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat11.06.2015
VII/42/15VIIw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat11.06.2015
VII/41/15VIIw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat11.06.2015
VII/48/15VIIw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduny11.06.2015
VII/47/15VIIw sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zduny absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 201411.06.2015
VII/39/40VIIw sprawie przystąpienia Gminy Zduny do Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”11.06.2015
VII/38/15VIIw sprawie wystąpienia Gminy Zduny ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „GNIAZDO”11.06.2015
VII/37/15VIIw sprawie wyboru delegata Gminy Zduny na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury11.06.2015
VI/35/15VIw sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działania Wójta Gminy Zduny30.04.2015
VI/34/15VIo zamiarze przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania30.04.2015
V/28/15Vw sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zduny hipoteką na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi20.03.2015
V/27/15Vzmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Zduny z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanit
V/23/15Vw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduny20.03.2015
V/21/15Vw sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Bzura”20.03.2015
IV/17/15IVw sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Zduny na rok 201522.01.2015
III/16/14IIIw sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zduny hipoteką na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 30.12.2014
II/11/14IIw sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanego zgłoszenia obszaru Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej znajdującego się w granicach gminy Zduny, do Konwencji Ramsarskiej11.12.2014
II/9/14IIw sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zduny11.12.2014
II/8/14IIw sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zduny służebnością przesyłu11.12.2014
II/7/14IIw sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/242/14 Rady Gminy Zduny z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zduny służebnością przesyłu11.12.2014
II/6/14IIw sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich11.12.2014
I/4/14Iw sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy oraz składów osobowych01.12.2014
I/3/14Iw sprawie powołania Komisji Rewizyjnej01.12.2014
I/2/14Iw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy01.12.2014
I/1/14Iw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy01.12.2014
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl