0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018

Uchwały Rady Gminy Urząd Gminy Zduny
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXV/233/18XXXVw sprawie podziału Gminy Zduny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym08.03.2018
XXXIII/218/17XXXIIIw sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zduny28.12.2017
XXXII/213/17XXXIIw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty23.11.2017
XXXII/212/17XXXIIzmieniająca uchwałę Nr XV/101/16 Rady Gminy Zduny z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny23.11.2017
XXXI/201/17XXXIw sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Nowych Zdunach21.09.2017
XXIX/184/17XXIXw sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej w Nowych Zdunach08.06.2017
XXIII/154/16XXIIIw sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 17.11.2016
XIX/133/16XIXw sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody23.06.2016
XVIII/126/16XVIIIw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Zduny oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej19.05.2016
XVIII/125/16XVIIIw sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19.05.2016
XVII/122/16XVIIw sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zduny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych21.04.2016
XVI/109/16XVIzmieniająca uchwałę Nr VI/25/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso10.03.2016
XV/102/16XVw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od28.01.2016
XV/101/16XVw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny28.01.2016
XIII/92/15XIIIw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od15.12.2015
XIII/91/15XIIIw sprawie uchylenia uchwały Nr XII/84/15 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 15.12.2015
XIII/90/15XIIIzmieniająca uchwałę Nr XII/83/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty15.12.2015
XIII/89/15XIIIw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny 15.12.2015
XIII/88/15XIIIw sprawie uchylenia uchwały Nr XII/82/15 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny 15.12.2015
XII/84/15XIIw sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie od10.12.2015
XII/83/15XIIw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty10.12.2015
XII/82/15XIIw sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zduny 10.12.2015
X/65/15Xw sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości15.10.2015
IX/60/15IXw sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zduny 10.09.2015
IX/59/15IXw sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Gminy Zduny z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zduny 10.09.2015
VIII/55/15VIIIw sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zduny 09.07.2015
VII/39/40VIIw sprawie przystąpienia Gminy Zduny do Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”11.06.2015
VII/38/15VIIw sprawie wystąpienia Gminy Zduny ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - „GNIAZDO”11.06.2015
VII/37/15VIIw sprawie wyboru delegata Gminy Zduny na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury11.06.2015
V/22/15Vzmieniająca uchwałę Nr VI/25/11 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso20.03.2015
II/5/14IIw sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 201511.12.2014
 

 

Urząd Gminy Zduny
tel. 46 838-74-26
gminazduny@poczta.onet.pl